Δήμος Τρικκαίων

Από τις σελίδες των εφημερίδων

4 Μαΐου 2020

Δια συνολικής δαπάνης 250.000 δραχμών

Θα ανεγερθεί στην πόλη μας κτίριο για την προσέλκυσιν και εξυπηρέτησιν περιηγητών εξ ολοκλήρου του κόσμου

Συνήλθε χθες την 6ην μ.μ. σε συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο προς συζήτησιν και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας αυτού διατάξεως.

Ήταν παρόντες, έκτος του κ. δημάρχου και του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου κ. Παπαθανασίου, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Μουχτάρης, Καλογερομήτρος, Κωνσταντινίδης, Τάχας, Ζολώτας, Κατσάρος, Λάμπρου, Κύρκος, Θεοδοσόπουλος, Κώτσιος, Πανάγος και Σμιξιώτης.

Προ της ημερησίας διατάξεως το δημοτικό συμβούλιο δέχθηκε επιτροπή των περίοικων της οδού Πτολεμαίου, η οποία ζήτησε όπως επισκευασθεί η οδός καταλλήλως ώστε να εξαλειφθούν εξ αυτής τα λιμνάζοντα ύδατα, που δυσχεραίνουν την κυκλοφορία. Ένένετο κατ’ αρχήν δεκτό το αίτημα, σήμερον δε θα εξετάσει επί τόπου το ζήτημα ο μηχανικός του δήμου, ο όποιος και θα εισηγηθεί τα δέοντα.

Ακολούθως, κατόπιν σχετικών επισήμων εγγράφων των κοινοτήτων Βασιλικής, Ριζώματος, Παλαιοπύργου, Κρινίτσης κλπ., προς τον δήμον, συνεζητήθη ως κατεπείγον το θέμα της αυθαιρέτου καταλήψεως υπό του Γιαννικουρή, εκμισθωτού παραπήγματος —καφενείου του δήμου παρά την ζωαγορά, δημοτικού χώρου, εις τον οποίον δύνανται να εκτίθενται προς πώληση επί πλέον περί τα 200 μικρά και μεγάλα ζώα.

Τελικώς εξουσιοδοτήθηκε ο δήμαρχος όπως χειρισθεί το θέμα εν λευκώ με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των συμφερόντων του δήμου.

Επίσης εισήχθη ως κατ’ επείγουσα αίτηση του ΕΜΟΤ, διά της οποίας ζητούσε την δωρεάν παραχώρηση του παρά τα δημοτικά λουτρά μικρού οικοπέδου (7χ14) του δήμου δι’ ανέγερση διωρόφου κτιρίου, εις το οποίον θα εγκατασταθεί κέντρο διερχομένων των ξένων και παράρτημα της διεθνούς οργανώσεως «Ξενώνες Νεότητος».

Όπως γνώρισε στο δημοτικό συμβούλιο και προσωπικώς ο κ. Αχ. Καρανάσιος, η συνολική δαπάνη διά την ανέγερση του εν λόγω κτιρίου θα ανέλθει εις 250 000 δρχ. εκ των οποίων τα 60% θα διαθέσουν οι συναφείς οργανώσεις και τα 40% ο ΕΜΟΤ. Γενομένης μακράς συζητήσεως και αφού, ως ανέπτυξε σχετικώς και ο κ. Καρανάσιος, διαπιστώθηκε η ανάγκη ενισχύσεως της εν λόγω προσπάθειας, δεδομένου ότι σε πολλές άλλες πόλεις έχει αρχίσει από πολλού η κίνηση διά την προσέλκυση του ρεύματος των τουριστών, εν όψει ιδία της προσορμίσεως του Φέριμποτ στην Ηγουμενίτσα, ελήφθη ομοφώνως απόφαση δωρεάν παραχωρήσεως του ως άνω οικοπέδου, υπό τον όρο όμως ότι η έναρξη των εργασιών ανεγέρσεως του κτιρίου θα γίνει εντός του 1960 και η περάτωση του μέχρι τέλους του 1963. Εν εναντία περιπτώσει το κτίριο θα περιέλθει στην κυριότητα του δήμου, με δαπάνες του οποίου και θα περατωθεί.

Στη συνέχεια το δημοτικό συμβούλιο έλαβε διάφορες άλλες αποφάσεις επί διαφόρων θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.


Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΔΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΩΝ «Η ΘΕΤΙΣ» ΣΥΝΕΚΕΝΤΡΩΣΕΝ 8.000 ΛΟΛΑΡΙΑ ΔΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Θα βοηθήσει και η φιλανθρωπική οργάνωσις ΚΑΡΕ

Διά τον μηχανικό εξοπλισμό του νέου μας κρατικού νοσοκομείου πληροφορούμεθα ότι καταβάλλονται εκ πολλών πλευρών αξιέπαινοι ενέργειες και επίμονοι προσπάθειες. Εκτός δε των άλλων και υπό του διευθυντού αυτού Κλεάρχου Κύρκου και του διευθυντού της κοινωνικής προνοίας Τιμολέοντος Τόλια.

Ειδικότερα ο Τ. Τόλιας, συνδεόμενος διά συγγενείας με τον εις Μάντσεστερ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής κ. Στέφ. Δήμο εκ Τριζόλου Αργιθέας παρακάλεσε τούτον από πολλού καιρού, όπως μεριμνήσει και συγκεντρωθεί εν ποσόν δολαρίων διά την αγορά ακτινολογικού μηχανήματος, με το όποιο θέλει εξοπλιστεί το νέο κρατικό νοσοκομείο μας. Εις τας αυτάς ένεργείας και προς την αυτήν κατεύθυνσιν ενέργησε και ο Κλ. Κύρκος.

Ο Στέφ. Δήμος, ως πρόεδρος του φιλανθρωπικού συλλόγου Θεσσαλίδων κυριών και δεσποινίδων της πόλεως Μάντσεστερ «η ΘΕΤΙΣ» διά εράνων και παντοίων προσφορών επέτυχε να συγκεντρωθεί το ποσόν των 8.000 δολαρίων, το οποίον και θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο και το οποίον, ως εγνώρισεν εις τον κ. Τόλιαν δι’ επιστολής, θα διαθέσει διά την αγορά ακτινολογικού μηχανήματος αναγκαίου διά το νοσοκομείο μας διά τας ανάγκας των πασχόντων κατοίκων της περιφερείας μας και τοιαύτης Αργιθέας.

Κατά τις πληροφορίες μας, επειδή το εν λόγω μηχάνημα θα απαιτήσει πολύ μεγαλύτερο ποσό, έγιναν εισηγήσεις προς την γνωστή φιλανθρωπική οργάνωση ΚΑΡΕ όπως βοηθήσει και αυτή εις την συμπλήρωση του απαιτηθησομένου ποσού.

Οι εισηγήσεις αυτές έγιναν ευμενώς δεκτές από το διοικητικό συμβούλιο της ως άνω φιλανθρωπικής οργανώσεως, το οποίον, διά καλυτέρα συνεννόηση επί του ενδιαφέροντος αυτού ζητήματος, απέστειλε προχθές ενταύθα τον εκπρόσωπόν της κ. Σαρρή.

Ο κ. Σαρρής συνεργάσθηκε προχθές ενταύθα μετά του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου του κρατικού νοσοκομείου κ. Ιωάννου Ματσόπουλου σχετικώς με το ως άνω ζήτημα.

Κατ’ άλλες μας πληροφορίες, ο κ. Σαρρής εις συνεργασία του μετά του διευθυντού του κέντρου κοινωνικής πρόνοιας κ. Τόλια, συζήτησε και επί θεμάτων περιθάλψεως των απόρων και ορφανών παιδιών του νομού μας διά της χορηγήσεως δεμάτων με τρόφιμα.

Ο κ. Σαρρής υπεσχέθη ότι ευχαρίστως θα εισηγηθεί στην φιλανθρωπική οργάνωση ΚΑΡΕ όπως, όχι μόνον συνεχίσει την αποστολή δεμάτων, αλλά και ευρύνει ακόμη περισσότερο την ακτίνα δράσεως της εις μεγαλύτερο αριθμό απόρων και ορφανών.


Συνεδέθη με το αυτόματο δίκτυον

ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟΝ ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Οι εξ άλλων πόλεων θα καλούν συνδρομητάς των τη προτάξει

Από του μεσονυκτίου του Σαββάτου η πόλις μας συνεδέθη εις το αυτόματο υπεραστικό δίκτυον της χώρας, με ενδεικτικό αριθμόν κλήσεως 04—31.

Οι επιθυμούντες να συνδιαλεχθούν με συνδρομητές της πόλεως θα καλούν αρχικώς τον ως άνω αριθμόν και ακολούθως τον αριθμόν του καλουμένου.

Οι συνδρομηταί Τρικάλων διά να συνδεθούν με άλλην πόλη του αυτομάτου δικτύου θα επικοινωνούν αρχικώς με το κέντρο το όποιον όμως, θα τους συνδέει αμέσως άνευ χρόνου δηλαδή αναμονής.


Η ρόδα πληθύνεται στο νομό μας

Πόσα τροχοφόρα κυκλοφορούν

Το 1967 πέρασε. Και μας παρέδωσε τα κατωτέρω τροχοφόρα, που κυκλοφορούν στην πόλη και ολόκληρο το νομό μας με ευχή να… φυλαγόμαστε.

Μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου του 1967 έχουν δηλωθεί στη χωροφυλακή ότι κυκλοφορούν:

Αυτοκίνητα επιβατικά Ι.Χ. 372. Αυτοκίνητα επιβατικά Δ.Χ. 55. Λεωφορεία γενικώς 101. Φορτηγά 607. Μοτοσυκλέτες 242. Μοτοποδήλατα 1.827. Ποδήλατα 13.848. Τρακτέρ—γεωργικά μηχανήματα 924. Ζωήλατα κάρα 3.748.


Αυξάνουν κάθε χρόνο

Οι Τρικαλινοί καπνιστές

1.930.000 κουτιά κάπνισαν το 1967

Έχει ή όχι επίδραση στους Τρικαλινούς καπνιστές η εκστρατεία κατά της νικοτίνης, ως καρκινογόνου ουσίας; Η απάντηση στο ερώτημα είναι μάλλον αρνητική. Την δίνουν τα στοιχεία επί της καταναλώσεως σιγαρέτων και η οποία παρουσιάζεται κάθε χρόνο αυξημένη. Και είναι αλήθεια ότι η κατά κεφαλήν κατανάλωση καπνού στο νομό μας παρουσιάζεται μειωμένη έναντι άλλων νομών, ήτοι 105 γραμμάρια καπνού κατ’ άτομο τον μήνα (4,5—5 πακέτα τσιγάρα το μήνα) έναντι 125 γραμμαρίων π.χ. των Πατρών. Γεγονός πάντως είναι πως η κατανάλωση καπνού αυξάνεται ολοένα στην περιφέρειά μας.

Συγκεκριμένα από επίσημα στοιχεία προκύπτει ότι καθ’ όλον το 1967 οι κάτοικοι του νομού μας κυρίως δε της πόλεως μας κατανάλωσαν 173.113 κιλά καπνού ήτοι. 7.868.772 κυτία σιγαρέτων. Εξ’ αυτών οι Τρικαλινοί κάπνισαν 1.930.000, περίπου πακέτα.

Επίσης οι Τρικαλινοί καπνίζουν πιο πολύ τους μήνας του καλοκαιριού (ίσως οι καημοί του) με πρώτο τον Αύγουστο και λιγότερο τον χειμώνα με… στείρο μήνα τον Φεβρουάριο. Αναλυτικά η μηνιαία κατανάλωση καπνού (σέ κιλά) κατά το 1967 στον νομό Τρικάλων έχει ως έξης: Ιανουάριος 11.700 Φεβρουάριος, 11.000 Μάρτιος 13. 000, Απρίλιος 14.800, Μάιος 14,000, Ιούνιος 14.600 Ιούλιος 16.200, Αύγουστος 16.430, Σεπτέμβριος 16.346, Οκτώβριος 15.993, Νοέμβριος 14.044, Δεκέμβριος 15.000.

Για την αντιγραφή: Σ.Α. Μπακοβασίλης