Δήμος Τρικκαίων

Αποδοχή παραιτήσεων και ορισμός Αντιδημάρχων

29 Ιανουαρίου 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τρίκαλα, 29 Ιανουαρίου 2016
Αριθμ. πρωτ.: 2793
Ταχ. Δ/νση: Ασκληπιού 18
Ταχ. Κωδ.: 421 31
Πληροφορίες: Απ. Καλούσιος
Τηλ.: 24313-51297
Fax : 24310-35956
E-mail: [email protected]
ΘΕΜΑ:
Αποδοχή παραιτήσεων και ορισμός Αντιδημάρχων
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010, (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις της παρ. 2 άρθρο 59 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 44 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/16.06.2011 τεύχος Α’), και την παρ.2 του άρθρου 3 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α’/11-4-2012), με τις οποίες καθορίζεται ο αριθμός των αντιδημάρχων.
3. Την υπ’ αριθμ. 15150 / 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010», όπως ισχύει.
4. Την υπ’ αριθμ. 43/2014 (αριθμός πρωτοκόλλου: 30565/6-8-2010) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: Ορκωμοσία των αιρετών των Δήμων, εγκατάσταση των νέων αρχών και εκλογή μελών των συλλογικών οργάνων των Δήμων (Δημοτική Περίοδος: 1η Σεπτεμβρίου 2014 – 31η Αυγούστου 2019).
5. Το γεγονός ότι ο Δήμος Τρικκαίων έχει οκτώ (8) Δημοτικές Ενότητες.
6. Τα επίσημα πληθυσμιακά στοιχεία, της απογραφής του έτους 2011, της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΦΕΚ 699/Β΄/20-03-2014) από τα οποία προκύπτει ότι ο πραγματικός (De facto) πληθυσμός του Δήμου Τρικκαίων ανέρχεται σε 80.287 κατοίκους. 7. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 92 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.1 του άρθρου 33 του Ν.4483/2017, αναφορικά την αντιμισθία Αντιδημάρχων.
8. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Τρικκαίων (ΦΕΚ 497/Β΄/28-2-2014) στον οποίο περιγράφονται ανά οργανική μονάδα οι αρμοδιότητες τις οποίες ασκεί.
9. Την αριθμ. 239/2017 (αριθμ. πρωτ.: 50816/03-09-2014) Απόφαση Δημάρχου με θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχων» (ΑΔΑ: 71ΙΗΩΗ9-Κ3Θ).
10. Τις έγγραφες δηλώσεις παραίτησης αντιδημάρχων με αριθμ. πρωτ.: 2696/26-01-2018, 2697/26-01-2018, 2698/26-01-2018, 2699/26-01-2018 και 2700/26-01-2018.
11. Την ανάγκη για αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων του Δήμου.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Α. Αποδέχεται τις δηλώσεις παραίτησης των αντιδημάρχων που ορίστηκαν με την αριθμ. 239/2017 (αριθμ. πρωτ.: 9444/01-03-2017) Απόφαση Δημάρχου με θέμα: «Ορισμός
Αριθμ. Αποφ.: 73 / 2018

Αντιδημάρχων» (ΑΔΑ: 71ΙΗΩΗ9-Κ3Θ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και συγκεκριμένα: 1) την αριθμ. πρωτ.: 2697/26-01-2018 δήλωση παραίτησης του κ. Βασταρούχα Δημήτριο του Γρηγορίου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας, 2) την αριθμ. πρωτ.:2696/26-01-2018 δήλωση παραίτησης του κ. Γούλα Χρήστο του Νικολάου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Ποιότητας Ζωής & Περιβάλλοντος, 3) την αριθμ. πρωτ.: 2699/26-01-2018 δήλωση παραίτησης του κ. Δήμα Κωνσταντινιά του Χρήστου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Δημοσίων Σχέσεων και Υπηρεσιών, 4) την αριθμ. πρωτ.: 2698/26-01-2018 δήλωση παραίτησης του κ. Λεβέντη-Καρά Ευθυμία (Έφη) του Αλεξάνδρου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Παιδείας-Πολιτισμού-Αθλητισμού & Νεολαίας και 5) την αριθμ. πρωτ.: 2700/26-01-2018 δήλωση παραίτησης του κ. Πούλιου Ελένη του Αποστόλου, κατά τόπον Αντιδήμαρχο Περιφέρειας (τομέας Β). Τελευταία ημέρα άσκησης των καθηκόντων τους η 28η /1/2018.
Β. Σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων, ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Τρικκαίων, για το υπόλοιπο της θητείας τους και συγκεκριμένα από 29 Ιανουαρίου 2018 μέχρι 31 Αυγούστου 2019, της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, μεταβιβάζοντας σε αυτούς αρμοδιότητες ως εξής:
1. Τον κ. Σακκά Σωτήριο του Στεφάνου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας, , και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Έργου, εκτός των αρμοδιοτήτων που αφορούν σε θέματα διαχείρισης και λειτουργίας των κοιμητηρίων, οι αρμοδιότητες της οποίας ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.
β) Την τέλεση πολιτικών γάμων
2. Τον κ. Ντιντή Παναγιώτη του Στέργιου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Ποιότητας Ζωής & Περιβάλλοντος, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των παρακάτω υπηρεσιακών μονάδων:
αα) Του Τμήματος Πρασίνου και Κηποτεχνίας της Διεύθυνσης Πρασίνου & Τοπικής Οικονομίας
ββ) Του Τμήματος Περιβάλλοντος, της Διεύθυνσης Χωροταξίας & Περιβάλλοντος
γγ) Όλων των θεμάτων διαφήμισης του Τμήματος Εμπορίου & Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Πρασίνου & Τοπικής Οικονομίας
δδ) Όλων των θεμάτων διαχείρισης και λειτουργίας των κοιμητηρίων του Τμήματος Κτιριακών Εγκαταστάσεων και Υποδομών της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Έργου
οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.
β) Την διαχείριση θεμάτων που αφορούν: την ποιότητα ζωής, τις παιδικές χαρές, την εύρυθμη λειτουργία της πόλης και των χωριών του Δήμου Τρικκαίων.
γ) Την τέλεση πολιτικών γάμων
3. Την κ. Αλεστά Σοφία του Δημητρίου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Δημοσίων Σχέσεων και Υπηρεσιών, και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των παρακάτω υπηρεσιακών μονάδων:
αα) Της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών
ββ) Της Διεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
γγ) Του αυτοτελούς Γραφείου Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων
δδ) Όλων των θεμάτων απασχόλησης του Τμήματος Εμπορίου & Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Πρασίνου & Τοπικής Οικονομίας
οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.
β) Τη διαχείριση των αιτημάτων των πολιτών (γραμμή δημότη)
γ) Την τέλεση πολιτικών γάμων
4. Τον κ. Αναστασίου Βάϊο (Άκη) του Γεωργίου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Παιδείας-Πολιτισμού-Αθλητισμού & Νεολαίας, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :
α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών της Διεύθυνσης Παιδείας & Πολιτισμού, οι αρμοδιότητες της οποίας ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.
β) Την ευθύνη συντονισμού και εύρυθμης λειτουργίας του Τοπικού Συμβουλίου Νέων, του Κέντρου Πληροφόρησης Νέων και της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, σε θέματα στελέχωσης, εξοπλισμού και υποδομών.
γ) Την τέλεση πολιτικών γάμων.
5. Τον κ. Μπούρα Χρήστο του Ευαγγέλου, κατά τόπον Αντιδήμαρχο Περιφέρειας (τομέας Β), και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Την ευθύνη οργάνωσης, παρακολούθησης, συντονισμού και ελέγχου όλων των λειτουργιών των Αποκεντρωμένων Δημοτικών Υπηρεσιών που λειτουργούν στα όρια των Δημοτικών Ενοτήτων (ΔΕ) Καλλιδένδρου, Κόζιακα και Φαλώρειας.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις παραπάνω ΔΕ.
γ) Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία όλου του εξοπλισμού που βρίσκεται στις παραπάνω ΔΕ.
δ) Τη συνεργασία με τους Προέδρους και Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, για την επίλυση των προβλημάτων καθημερινότητας των πολιτών των παραπάνω ΔΕ.
ε) Την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά στις παραπάνω ΔΕ και που μπορεί να του μεταβιβάσει με νεότερη απόφασή του ο Δήμαρχος.
στ) Την τέλεση πολιτικών γάμων
Γ. Τροποποιεί την 239/2017 (αριθμ. πρωτ.: 9444/01-03-2017) Απόφαση Δημάρχου με θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχων» (ΑΔΑ: 71ΙΗΩΗ9-Κ3Θ) και απαλείφει την πρόταση «χωρίς αντιμισθία» (σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 92 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.1 του άρθρου 33 του Ν.4483/2017) για τους οριζόμενους με αυτή αντιδημάρχους:
1. Αυγέρου-Κογιάννη Ελένη του Γεωργίου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Οικονομικών και
2. Λασπά Αχιλλέα του Κωνσταντίνου, κατά τόπον Αντιδήμαρχο Περιφέρειας (τομέας Α)
Δ. Τροποποιεί την αριθμ. 239/2017 (αριθμ. πρωτ.: 9444/01-03-2017) Απόφαση Δημάρχου με θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχων» (ΑΔΑ: 71ΙΗΩΗ9-Κ3Θ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά την αριθμ. 1060/2017 (αριθμ. πρωτ.: 36619/14-07-2017) Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: ΩΝ2ΞΩΗ9-Γ0Ξ), ως προς την αναπλήρωση του Δημάρχου και των οριζόμενων Αντιδημάρχων, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, η οποία διαμορφώνεται ως εξής:
« Γ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου Τρικκαίων κ. Δημήτρη Παπαστεργίου, ορίζονται αναπληρωτές για την άσκηση των καθηκόντων του, o Αντιδήμαρχος κ. Σακκάς Σωτήριος του Στεφάνου και ο Αντιδήμαρχος κ. Ψύχος Κωνσταντίνος του Βασιλείου. Σε κάθε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος οποιουδήποτε Αντιδημάρχου, τα καθήκοντα ασκεί ο Δήμαρχος ή ο Σύμβουλος στον οποίον έχουν εκχωρηθεί αντίστοιχες αρμοδιότητες. »
Ε. Κατά την διάρκεια της θητείας τους οι παραπάνω οριζόμενοι Αντιδήμαρχοι δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ανάκληση Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου
ΣΤ. Η παρούσα ισχύει από την υπογραφή της ενώ κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 239/2017 (αριθμ. πρωτ.: 9444/01-03-2017) Απόφαση Δημάρχου με θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχων» (ΑΔΑ: 71ΙΗΩΗ9-Κ3Θ).
Ζ. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ
Κοινοποίηση:
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας
Εσωτερική διανομή:
1. Οριζόμενοι Αντιδήμαρχοι
2. Γραφείο Δημάρχου
3. Γενικός Γραμματέας
4. Διευθύνσεις και αυτοτελείς οργανικές μονάδες Δήμου (email)
5. Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας (Πρωτόκολλο)