Δήμος Τρικκαίων

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Τρικκαίων

24313 53502 - 24310 27790

Το εν λόγω Κέντρο, κατόπιν υπογραφής της προγραμματικής σύμβασης 17 Οκτωβρίου 2012 λειτουργεί ως μονάδα εκπαίδευσης ενηλίκων και υποσύστημα της δια βίου μάθησης, στοχεύει δε – ως προς τους εκπαιδευομένους – στα εξής:

 1. δημιουργία θετικής στάσης ως προς τη μάθηση και ενίσχυση των ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην εκπαίδευση
 2. ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής στις γνωστικές απαιτήσεις ενός συνεχώς εξελισσόμενου κοινωνικο-οικονομικού χώρου δράσης των ενηλίκων πολιτών
 3. σύνδεση ή επανασύνδεση με την εκπαιδευτική διαδικασία ενηλίκων, οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο δεν ολοκλήρωσαν την υποχρεωτική εκπαίδευση
 4. ενίσχυση των δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας, καθώς και της διατήρησης της θέσης εργασίας ή της επαγγελματικής εξέλιξης
 5. συμμετοχή στην «κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας» και πρόσβαση στις νέες εργασιακές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ευκαιρίες
 6. αναβάθμιση των συνθηκών εκπαίδευσης, εργασίας και κοινωνικής κατάστασης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων του πληθυσμού
 7. ανάπτυξη της ενεργού ιδιότητας του πολίτη
 8. δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου στο πεδίο του πολιτισμού
 9. ενίσχυση της ισότητας των δύο φύλων
 10. μείωση του «ψηφιακού χάσματος»
 11. δυνατότητα εκπαίδευσης/επιμόρφωσης με ευελιξία ως προς τον χώρο και τον χρόνο
 12. ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση ενηλίκων.

Πληροφορίες Κ.Δ.Β.Μ Δήμου Τρικκαίων

Υπεύθυνη Κέντρου: κα Πουλιανίτη Βασιλική
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24313 53502 – 24310 27790
Email: [email protected]

Το Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Τρικκαίων υλοποίησε από τον Οκτώβριο του 2015 προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, τα οποία διακρίνονται σε: Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας.

kentro_dia_viou_mathisis_ESPA

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τίτλο «Κέντρο Διά Βίου Μάθησης- Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8 και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ.(Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Παράλληλα, βρείτε [ εδώ] την Αίτηση Συμμετοχής Εκπαιδευόμενου στο Κ.Δ.Β.Μ Δήμου Τρικκαίων, έχοντας τη δυνατότητα συμπλήρωσης της αίτησης και προσκόμισης στο πρωτόκολλο του  Δήμου Τρικκαίων ,με την φωτοτυπία της ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βάσει αριθ. πρωτοκόλλου.