Δήμος Τρικκαίων

ΜΠΑΣΛΗ-ΠΑΠΑΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΛΛΙΝΑ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 2524310 63163