Δήμος Τρικκαίων

Τμήμα Κυκλοφορίας και Πολιτικής Προστασίας

Απ. Ιακωβάκη 524310 63214, 24310 63215, 24310 33404

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας

Το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας λειτουργεί στα πλαίσια του Τμήματος Κυκλοφορίας και Πολιτικής Προστασίας και είναι αρμόδιο για τη διατύπωση εισηγήσεων σχεδιασμού, το συντονισμό δράσεων πολιτικής προστασίας και την κινητοποίηση του απαραίτητου δυναμικού και μέσων σε περιπτώσεις καταστροφών στην περιοχή του Δήμου.

Βασικός πόλος σχεδιασμού αποτελεί ο «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» ο οποίος είναι ο κορμός σχεδίασης και εφαρμογής των δράσεων και πρακτικών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Σκοπός της Πολιτικής Προστασίας

Η Πολιτική Προστασία αποβλέπει στην προστασία της ζωής, υγείας και περιουσίας των πολιτών από φυσικές (σεισμοί, κατολισθήσεις, καθιζήσεις, δασικές πυρκαγιές, πλημμύρες, έντονα καιρικά φαινόμενα), τεχνολογικές (συμπεριλαμβανομένων βιολογικών, χημικών και πυρηνικών συμβάντων) και λοιπές καταστροφές που προκαλούν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, κατά την διάρκεια ειρηνικής περιόδου

Στο πλαίσιο του ίδιου σκοπού περιλαμβάνεται η μέριμνα για τα υλικά και πολιτιστικά αγαθά, τις πλουτοπαραγωγικές πηγές και τις υποδομές της χώρας, με στόχο την ελαχιστοποίηση των συνεπειών των καταστροφών.

1. Οδηγίες προστασίας του πολίτη

2. Επίκαιρες πληροφορίες – Δραστηριότητες

3. Τηλέφωνα πρώτης ανάγκης

4. Κατάσταση χώρων υποδοχής, κατασκήνωσης και παροχής πρώτων βοηθειών

5. Εθελοντικές οργανώσεις Δήμου Τρικκαίων