Δήμος Τρικκαίων

Επιδόματα

Δικαιούχοι:

Η οικονομική ενίσχυση αφορά περιπτώσεις έκτακτης και πολύ σοβαρής ανάγκης στο άτομο ή την οικογένεια που δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί από τους ίδιους ( π.χ. θέματα ασθένειας, φυσικών καταστροφών κλπ.) προκειμένου να αποφευχθεί η επαιτεία και η ένδεια.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του αιτούντος (διπλής όψεως)
 • Επικυρωμένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος του αιτούντος (σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986

Συνημμένα Έγγραφα

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
Σούλιος Σταύρος 2431063203 [email protected]

Διαδικασία

 1. Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών.
 2. Αποστέλλεται αντίγραφο απόφασης στο δικαιούχο.

Επιπλέον

 1. Το επίδομα χορηγείται ανά δίμηνο.
 2. Το αντίστοιχο μηνιαίο επίδομα ανά κατηγορία καθορίζεται στο ΦΕΚ 931/21-5-2008 τΒ.
 3. Σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας δύναται να αναζητήσει το υπ αριθ. (2) πιστοποιητικό εφ όσον το επιθυμείτε.

Σημειώσεις

Όσον αφορά την υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, θα δηλώνονται:
 • Ο διαχειριστής του επιδόματος.
 • Η υποχρέωσή του να ενημερώνει την Υπηρεσία σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης ή οποιασδήποτε μεταβολής.
 • Το επίδομα θα χρησιμοποιηθεί μόνο για τις ανάγκες του επιδοτούμενου ατόμου.
 • Η ασφάλεια του αναπήρου, η μόνιμη κατοικία του και η παρούσα σύνθεση της οικογένειάς τους.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Γνωμάτευση ΚΕ.Π.Α., που να αναγράφεται ότι ο ενδιαφερόμενος πάσχει από μεσογειακή αναιμία ή συγγενή αιμορραγική διάθεση και έχει ανάγκη μετάγγισης αίματος ή παραγώγων αίματος ή παρουσιάζει συχνές αιμολυτικές κρίσεις.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, (αναζητείται από την Υπηρεσία μας).
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του επιδοτούμενου καθώς και του συνδικαιούχου (θεωρημένα).
 • Α.Μ.Κ.Α. δικαιούχου και διαχειριστή επιδόματος.
 • Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού φορολογικής δήλωσης.
 • Φωτοαντίγραφο βιβλιάριου τραπέζης (πρώτη σελίδα ), ή καρτέλας ΕΛΤΑ, με πρώτο όνομα του δικαιούχου, στοιχεία και ΙΒΑΝ.
 • Γνωμάτευση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας Κ.Ε.Π.Α. (ΙΚΑ Τρικάλων, Ομήρου 13).

Συνημμένα Έγγραφα

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
Σούλιος Σταύρος 2431063203 [email protected]

Δικαιούχοι:

Χορήγηση μηνιαίου επιδόματος 44,02€ σε παιδιά μέχρι 16 ετών που ζουν με την οικογένειά τους και στερούνται πατρικής προστασίας λόγω: θανάτου, αναπηρίας (67% και άνω), εισαγωγή του πατέρα σε ειδικό ίδρυμα ψυχικών και διανοητικά πασχόντων ατόμων ή σε θεραπευτήρια, εγκατάλειψης, φυλάκισης πέραν των τριών μηνών, στράτευσης ή παιδιά εκτός γάμου.

Το οικογενειακό εισόδημα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει για οικογένεια μέχρι τριών μελών το ποσό των 234,78€ το μήνα που αυξάνεται για κάθε επιπλέον μέλος κατά 20,54€ και γενικώς να μην υπερβαίνει το όριο που καθορίζεται κάθε φορά με προεδρικό διάταγμα.

Διαδικασία:

 1. Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών και έλεγχος αυτών στην Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας και Υγείας.
 2. Διενέργεια κοινωνικής έρευνας από Κοινωνικό Λειτουργό για την οικογενειακή και κοινωνικο-οικονομική κατάσταση του αιτούντος.
 3. Έκδοση απόφασης αναγνώρισης δικαιώματος και έγκριση καταβολής μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης σε απροστάτευτα παιδιά από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στην υπηρεσία μας.

Σημειώσεις

Επιπλέον, ανάλογα με την αιτία:
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου του πατέρα.
 • Πιστοποιητικό αναπηρίας του πατέρα (Γνωμάτευση Επιτροπής ΚΕ.Π.Α. με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και το χρονικό διάστημα αναπηρίας).
 • Βεβαίωση νοσηλείας από το ειδικό ίδρυμα ή θεραπευτήριο όταν ο πατέρας νοσηλεύεται για ανίατα ψυχικά νοσήματα ή βαρείες διανοητικές καθυστερήσεις.
 • Διαζευκτήριο με τη σχετική απόφαση Δικαστηρίου επιμέλειας των ανηλίκων ή Απόφαση Δικαστηρίου για λύση του γάμου και την επιμέλεια των παιδιών (σε περίπτωση διάζευξης).
 • Απόφαση Δικαστηρίου για ασφαλιστικά μέτρα και για την επιμέλεια των παιδιών και αντίγραφο αίτησης για αγωγή διαζυγίου (σε περίπτωση διάστασης).
 • Βεβαίωση από τη στρατιωτική μονάδα όπου υπηρετεί (με πιθανή ημερομηνία απόλυσης).
 • Βεβαίωση Φυλακών (με πιθανή ημερομηνία αποφυλάκισης).
Στην Υπεύθυνη Δήλωση του νόμου 1599/1986, θα δηλώνονται τα εξής:
 • το ποσό διατροφής που καταβάλλει ο υπόχρεος (σε περίπτωση διάζευξης ή διάστασης)
 • ότι το επίδομα θα χρησιμοποιείται για τις ανάγκες των παιδιών, ο αιτών υποχρεούται να ενημερώνει την Υπηρεσία για οποιαδήποτε μεταβολή (οικογενειακή ή οικονομική, αλλαγή τόπου κατοικίας, απουσία στο εξωτερικό κλπ.), δεν υποβλήθηκαν δικαιολογητικά για επιδότηση των παιδιών σε άλλη υπηρεσία Πρόνοιας και τα συνοικούντα άτομα ονομαστικά

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Πιστοποιητικά γέννησης των παιδιών.
 • Α.Μ.Κ.Α. του αιτούντος και των παιδιών και Α.Φ.Μ. των παιδιών.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος του αιτούντος και των ενηλίκων συνοικούντων (εφόσον υπάρχουν) ή βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί μη υποβολής φορολογικής δήλωσης.
 • Βεβαίωση από τράπεζα στην οποία θα αναγράφεται η μηνιαία δόση για όσους διαμένουν σε ιδιόκτητη πρώτη κατοικία που απέκτησαν με στεγαστικό δάνειο.
 • Απόδειξη ενοικίου και αντίγραφο του συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας θεωρημένο από την Εφορία για τους διαμένοντες σε μισθωμένη κατοικία.
 • Επικυρωμένη κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ (του αιτούντος και των ενηλίκων συνοικούντων σε περίπτωση που είναι άνεργοι).

Συνημμένα Έγγραφα

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
Σούλιος Σταύρος 2431063203 [email protected]

Διαδικασία:

 1. Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών.
 2. Αποστέλλεται αντίγραφο απόφασης στο δικαιούχο.

Επιπλέον:

 1. To επίδομα χορηγείται ανά δίμηνο.
 2. Το αντίστοιχο μηνιαίο επίδομα ανά κατηγορία καθορίζεται στο ΦΕΚ 1276/23-12-1998 (τ. Β΄) της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Γνωμάτευση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας ΚΕΠΑ (ΙΚΑ Τρικάλων, Ομήρου 13).
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (Αναζητείται από την Υπηρεσία μας).
 • Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου νοσηλείας.
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του επιδοτούμενου καθώς και του συνδικαιούχου (θεωρημένα).
 • Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας, ή υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την Δ.Ο.Υ. Τρικάλων εάν δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση.
 • Φωτοαντίγραφο ΑΜΚΑ δικαιούχου καθώς και του συνδικαιούχου.
 • Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου Τραπέζης (πρώτη σελίδα), ή καρτέλας ΕΛΤΑ, με πρώτο όνομα του δικαιούχου, στοιχεία και IBAN.

Συνημμένα Έγγραφα

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
Σκρέκα Χρυσάνθη 2431046202 [email protected]

Θεσμικό πλαίσιο:

 1. Κ.Υ.Α. αριθ. Γ4/Φ12/οικ.1930/1982 (ΦΕΚ 724/Β).
 2. Κ.Υ.Α. αριθ. Γ4/Φ423/οικ.1167/1984 (ΦΕΚ 289/Β).
 3. Κ.Υ.Α. αριθ. Γ4β/Φ423/οικ.2208/1988 (ΦΕΚ 559/Β).
 4. Κ.Υ.Α. αριθ. 2070228/7908/0022/1989 (ΦΕΚ 700/Β).
 5. Κ.Υ.Α. αριθ. Π4/Φ423/1568/1994 (ΦΕΚ 227/Β).
 6. Κ.Υ.Α. αριθ. Π4γ/Φ423/οικ.2797/1996 (ΦΕΚ 467/Β).
 7. Κ.Υ.Α. αριθ. Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10808/531/10-04-2013 (ΦΕΚ 965 τΒ).

Δικαιούχοι:

 1. Άτομα με βαριά νοητική υστέρηση με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω και δείκτη νοημοσύνης κάτω του 30.
 2. Άτομα με σύνδρομο Down με συνοδό βαριά νοητική υστέρηση και ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω.
 3. Άτομα με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (παιδικός αυτισμός, αυτισμός), με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω.
 4. Για παιδιά ηλικίας μέχρι 2½ ετών δεν προσδιορίζεται ο δείκτης νοημοσύνης. Στις περιπτώσεις αυτές, οι γνωματεύσεις πρέπει να αναφέρουν μόνο ότι το παιδί πάσχει από βαριά νοητική υστέρηση.
 5. Να μην λαμβάνουν και να μην δικαιούνται έμμεσα ή άμεσα διαζευκτικά ή αθροιστικά, σύνταξη ή επίδομα, από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα της Ελλάδος ή του εξωτερικού, για την ίδια πάθηση, ποσό μεγαλύτερο από την κατώτερη αναπηρική σύνταξη του ΟΓΑ, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά (σήμερα 360,00 €).
 6. Να μην νοσηλεύονται σε ιδρύματα ή νοσοκομεία (ΝΠΔΔ & ΝΠΙΔ), για διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών και η δαπάνη νοσηλείας τους να καλύπτεται από τον ασφαλιστικό τους φορέα.
 7. Το ΒΝΚ άτομο μετά το 18ο έτος της ηλικίας του υποβάλλεται σε δικαστική συμπαράσταση.
 8. Να είναι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδος. Απουσία για οποιοδήποτε λόγω στο εξωτερικό για διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών αποτελεί λόγω διακοπής του επιδόματος.

Διαδικασία:

Υποβολή δικαιολογητικών, έλεγχος αυτών, έκδοση απόφασης αναγνώρισης δικαιώματος και έγκριση καταβολής μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα που πάσχουν από νοητική υστέρηση.
Ημερομηνία έναρξης επιδότησης, ορίζεται η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία (μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά).

Χρόνος ισχύος της παροχής:

Ανάλογα με την ισχύ της γνωμάτευσης της Υγειονομικής Επιτροπής.

Επιπλέον:

 1. Το επίδομα χορηγείται ανά δίμηνο.
 2. Το αντίστοιχο μηνιαίο επίδομα ανά κατηγορία καθορίζεται στο ΦΕΚ 931/21-5-2008 τΒ.
 3. Σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας δύναται να αναζητήσει το υπ αριθ. (6) πιστοποιητικό εφ όσον το επιθυμείτε.

Σημειώσεις

Όσον αφορά την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του υπεύθυνου είσπραξης, θα δηλώνονται τα εξής:
 • Ότι η οικονομική ενίσχυση θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις ανάγκες του βαριά νοητικά καθυστερημένου.
 • Ότι ο βαριά νοητικά καθυστερημένος δεν παίρνει για την ίδια αιτία (νοητική υστέρηση) άλλη οικονομική ενίσχυση ή σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή ή ότι παίρνει για την ίδια αιτία ποσό .................... ευρώ από .................... ως επίδομα ή προσαύξηση μισθού ή σύνταξη ή τροφεία - νοσηλεία ή δίδακτρα ανάλογα με την περίπτωση.
 • Ότι ο βαριά νοητικά καθυστερημένος είναι ασφαλισμένος (άμεσα ή έμμεσα) στο Δημόσιο, Ι.Κ.Α., Τ.Ε.Β.Ε., Ο.Γ.Α. κλπ. Ειδικά, οι ασφαλισμένοι στο Ι.Κ.Α., οι οποίοι έχουν ασφαλίσει έμμεσα τον ενδιαφερόμενο δηλώνουν αν είναι εργαζόμενοι ή συνταξιούχοι. Οι συνταξιούχοι προσκομίζουν και απόκομμα σύνταξης. Οι ανασφάλιστοι δηλώνουν ότι δεν έχουν καμία ασφάλεια (σε ορισμένες περιπτώσεις δεν αρκεί η υπεύθυνη δήλωση και απαιτείται βεβαίωση).
 • Ότι ο δηλών θα ειδοποιήσει αμέσως την αρμόδια Υπηρεσία, σε περίπτωση εισαγωγής του βαριά νοητικά καθυστερημένου για νοσηλεία σε Ίδρυμα ή Νοσοκομείο για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών, εφόσον η δαπάνη περίθαλψης δεν καλύπτεται αποκλειστικά από την οικογένεια πλησίον της οποίας διαβιώνει ο Β.Ν.Κ. καθώς και σε οποιαδήποτε αλλαγή των δηλωθέντων στοιχείων, όπως αλλαγή του τόπου κατοικίας, λήψη οικονομικής ενίσχυσης από άλλο φορέα ή αύξηση της αναπηρικής σύνταξης που παίρνει ο βαριά νοητικά καθυστερημένος από τον ασφαλιστικό του φορέα, θανάτου του κλπ. Η υπεύθυνη δήλωση θεωρείται για το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Γνωμάτευση ΚΕ.Π.Α. Για τη γνωμάτευση απαιτείται βεβαίωση ιατρού ψυχιάτρου, Διευθυντού Κλινικής ή Επιμελητή Α΄ , Κρατικού Νοσοκομείου ή Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής του οικείου Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου. Η ιατρική βεβαίωση πρέπει να είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από τον Διοικητικό Διευθυντή ή το νόμιμο αναπληρωτή του.
 • Επικυρωμένη φωτοτυπία ταυτότητας του υπεύθυνου είσπραξης και του βαριά νοητικά καθυστερημένου.
 • Επικυρωμένη φωτοτυπία του βιβλιαρίου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης του υπεύθυνου είσπραξης και του βαριά νοητικά καθυστερημένου.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή πιστοποιητικό γέννησης.
 • Δικαστική απόφαση με την οποία έχει τεθεί υπό δικαστική αντίληψη ή εποπτεία ο βαριά νοητικά καθυστερημένος (η απόφαση αυτή υποβάλλεται στις περιπτώσεις που ο Β.Ν.Κ. είναι άνω των 18 ετών ή όταν έχουν αποβιώσει οι γονείς του).
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του επιδοτούμενου καθώς και του διαχειριστή (θεωρημένα).
 • Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος. Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την Εφορία.

Συνημμένα Έγγραφα

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
Κωστίκας Ευάγγελος 2431046202 [email protected]

Διαδικασία:

 1. Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών.
 2. Έλεγχος – Απόφαση (υπογραφή με εντολή Δημάρχου) – Αρ. Μητρώου.
 3. Αποστολή αντιγράφου Απόφασης στο δικαιούχο.

Επιπλέον:

 1. Tο επίδομα χορηγείται ανά δίμηνο και κατατίθεται στο λογαριασμό που έχει υποδείξει ο δικαιούχος.
 2. Η πληρωμή γίνεται από τα κατά τόπους Ταχυδρομεία με την προσκόμιση του βιβλιαρίου οικονομικής ενίσχυσης.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Επικυρωμένη φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας του γονέα ή του κηδεμόνα που υποβάλλει την αίτηση.
 • Γνωμάτευση ΚΕΠΑ του τόπου κατοικίας του αναπήρου, στην οποία να βεβαιώνεται ότι το άτομο αυτό πάσχει από εγκεφαλική παράλυση.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αναζητείται από την Υπηρεσία μας).
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα θεωρημένο από την Εφορία ή υπεύθυνη δήλωση (αν δεν υποβάλει φορολογική δήλωση), επίσης θεωρημένη από την Εφορία.
 • Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου λογαριασμού πληρωμής που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα ( τράπεζα ή ΕΛΤΑ ), με πρώτο όνομα του δικαιούχου.

Συνημμένα Έγγραφα

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
Κωστίκας Ευάγγελος 2431046202 [email protected]

Σε εφαρμογή της αριθ. Π3α/Φ.15/Γ.Π. οικ. 88483/27-6-2008 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1313/7-7-2008 τ. Β) ΚΥΑ χορηγείται επίδομα κίνησης σε άτομα με ακρωτηριασμό και των δυο κάτω άκρων και σε άτομα παράλυσης των δυο κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, ανεξάρτητα από το αν είναι κύριοι, νομείς, κάτοχοι ή χρήστες ιδιωτικής χρήσης επιβατικού οχήματος.

Δικαιούχοι:

 1. Έλληνες Πολίτες
 2. Οι υπήκοοι των Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.) και των Κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το ν.δ. 4017/1959 (ΦΕΚ 246, τ.Α΄ 1959) Ευρωπαϊκοί Σύμβαση.
 3. Οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ 201 Α΄), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ 125 Α΄).
 4. Κάτοχοι Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς.

Οι ανωτέρω κατηγορίες δικαιούχων θα πρέπει να κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στη χώρα.

Διαδικασία:

 1. Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών.
 2. Αποστέλλεται αντίγραφο απόφασης στο δικαιούχο.
 3. Πληρωμή γίνεται ανά δίμηνο, από τα ΕΛΤΑ ή μέσω Τραπεζικού λογαριασμού.

Λόγοι διακοπής ή αναστολής:

 1. Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου διακόπτεται η καταβολή του επιδόματος.
 2. Η καταβολή του επιδόματος αναστέλλεται στις περιπτώσεις απουσίας στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του 4μήνου ή περίθαλψης σε νοσηλευτικό ίδρυμα ή παραμονή του αναπήρου ατόμου εσωτερικά σε προνοιακή δομή, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του 3μήνου.

Επιπλέον:

 1. Το επίδομα χορηγείται ανά δίμηνο.
 2. Το αντίστοιχο μηνιαίο επίδομα ανά κατηγορία καθορίζεται στο ΦΕΚ 1313/7-7-2008 τΒ.
 3. Σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας δύναται να αναζητήσει το υπ αριθ. (2) πιστοποιητικό εφ όσον το επιθυμείτε.
 4. Οι υπήκοοι των Κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και των Κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το ν.δ.4017/1959(ΦΕΚ 246, τΑ 1959) Ευρωπαϊκή Σύμβαση, υποχρεούνται να προσκομίζουν άδεια διαμονής από το οικείο Αστυνομικό Τμήμα της κατοικίας τους.

Σημειώσεις

Όσον αφορά την υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, θα δηλώνονται:
 • Ο διαχειριστής του επιδόματος.
 • Το επίδομα θα χρησιμοποιηθεί μόνο για τις ανάγκες του επιδοτούμενου ατόμου.
 • Η ασφάλεια του αναπήρου, η μόνιμη κατοικία του και η παρούσα σύνθεση της οικογένειάς τους.
 • Η υποχρέωσή του να ενημερώνει την Υπηρεσία όταν συντρέχουν οι εξής λόγοι:
  • Αλλαγή τόπου κατοικίας του επιδοτούμενου.
  • Απουσία του στο εξωτερικό για διάστημα μεγαλύτερο από (4) τέσσερις μήνες.
  • Περίθαλψη σε νοσηλευτικό ίδρυμα ή παραμονή του αναπήρου ατόμου εσωτερικά σε προνοιακή δομή, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του 3μήνου.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Γνωμάτευση ΚΕ.Π.Α. με την οποία θα βεβαιώνεται η αναπηρία, ακρωτηριασμός και των δύο κάτω άκρων ή παράλυση των δύο κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του επιδοτούμενου καθώς και του διαχειριστή (θεωρημένα).
 • Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος. Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την Εφορία.

Συνημμένα Έγγραφα

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
Κωστίκας Ευάγγελος 2431046202 [email protected]

Διαδικασία:

 1. Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών.
 2. Έλεγχος – Απόφαση – Υπογραφή (με εντολή Δημάρχου) – Αριθ. Μητρώου.
 3. Αποστέλλεται αντίγραφο απόφασης στον δικαιούχο.

Σημειώσεις

 1. Το επίδομα καταβάλλεται κάθε δίμηνο.
 2. Το αντίστοιχο μηνιαίο επίδομα ανά κατηγορία καθορίζεται στο ΦΕΚ 931/21-5-2008 τΒ.
 3. Σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας δύναται να αναζητήσει το υπ αριθ. (3) πιστοποιητικό εφ όσον το επιθυμείτε.

  Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  Συνημμένα Έγγραφα

  Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

  Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
  Σούλιος Σταύρος 2431063203 [email protected]

  Δικαιούχοι:

  Οι συμπληρώσαντες το 60ο έτος της ηλικίας τους ή ανίκανοι για εργασία οικονομικά αδύνατοι , οι οποίοι δεν έχουν ανιόντες ή κατιόντες που θα μπορούν να τους συντηρήσουν:

  1. Ομογενείς Έλληνες το γένος ή την ιθαγένεια από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης ή από την Κίνα , υπό την προϋπόθεση ότι έχουν έρθει στην Ελλάδα μετά το έτος 1944 και δεν αποκαταστάθηκαν επαγγελματικά.
  2. Ομογενείς από τη Βόρειο Ήπειρο που κατέφυγαν στην Ελλάδα από το ελληνοϊταλικό πόλεμο και μετά και διαμένουν στις περιφέρειες των νομών Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας και Κερκύρας.
  3. Έλληνες υπήκοοι που απελάθηκαν ή απελαύνονται από την Τουρκία, λόγω των υπό τουρκικών αρχών ληφθέντων ανθελληνικών μέτρων, ως και Έλληνες υπήκοοι που εξαναγκάστηκαν ή εξαναγκάζονται να φύγουν από την Τουρκία, λόγω της απαγόρευσης να ασκήσουν το επάγγελμά τους ή λόγω μη ανανέωσης της άδειας παραμονής τους στην Τουρκία.
  4. Ομογενείς από την Αίγυπτο που ήλθαν στην Ελλάδα μετά την 1η Ιανουαρίου 1956 ή μετά την 1η Ιανουαρίου 1952, για όσους προέρχονται από το Κάιρο, σύμφωνα με το Ν.Δ. 4377 / 1964.

  Το πιο πάνω επίδομα παρέχεται υπό τον όρο ότι οι ενδιαφερόμενοι δεν επιδοτούνται μέσω του εφαρμοζόμενου προγράμματος μηνιαίας επιδοτήσεως υπερηλίκων προσφύγων Υπάτου Αρμοστού Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες.

  Διαδικασία:

  1. Υποβολή απαιτούμενων δικαιολογητικών.
  2. Έλεγχος δικαιολογητικών – συμπλήρωση φακέλου.
  3. Διενέργεια Κοινωνικής έρευνας.
  4. Έκδοση Απόφασης ( υπογραφή με εντολή Δημάρχου ).
  5. Σε περίπτωση εγκριτικής απόφασης, εγγραφή στο Μητρώο & στις καταστάσεις πληρωμής.
  6. Αποστολή αντιγράφου Απόφασης στο δικαιούχο.

  Σημειώσεις:

  Το επίδομα χορηγείται ανά δίμηνο και κατατίθεται στο λογαριασμό που έχει υποδείξει ο δικαιούχος.

  Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  • Επικυρωμένη φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας του δικαιούχου και του συνδικαιούχου (εάν υπάρχει).
  • Επικυρωμένη φωτοτυπία διαβατηρίου του ομογενούς (το διαβατήριο πρέπει να φέρει τη σφραγίδα ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΗΣΗ).
  • Επικυρωμένη φωτοτυπία βιβλιαρίου ασθενείας του ομογενούς (η σελίδα με τα ατομικά στοιχεία του ασφαλισμένου και αυτή με την τελευταία θεώρηση).
  • Επικυρωμένο εκκαθαριστικό σημείωμα του ομογενούς ή υπεύθυνη δήλωση (αν δεν υποβάλει φορολογική δήλωση) θεωρημένη από την Εφορία.
  • Απόκομμα σύνταξης (εάν υπάρχει).
  • Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου λογαριασμού πληρωμής που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα (τράπεζα ή ΕΛΤΑ), με πρώτο όνομα του δικαιούχου.
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αναζητείται από την Υπηρεσία μας εφόσον το επιθυμεί ο δικαιούχος).

  Συνημμένα Έγγραφα

  Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

  Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
  Σούλιος Σταύρος 2431063203 [email protected]

  Δικαιούχοι:

  Στους οικονομικά αδύνατους φοιτητές και σπουδαστές ανωτάτων και ανωτέρων ως και επαγγελματικών σχολών ομογενείς από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και από την Κίνα που ήρθαν στην Ελλάδα μετά το έτος 1944 ή γεννήθηκαν στην Ελλάδα από γονείς ομογενείς ή έχουν γεννηθεί από πατέρα ή μητέρα ομογενή ως και φοιτητές από τη Βόρειο Ήπειρο που κατέφυγαν στην Ελλάδα από τον ελληνοϊταλικό πόλεμο και μετά ή γεννήθηκαν στην Ελλάδα από γονείς βορειοηπειρώτες που κατέφυγαν στην Ελλάδα από τον πιο πάνω πόλεμο ή έχουν γεννηθεί από πατέρα ή μητέρα βορειοηπειρώτη , υπό την προϋπόθεση ότι φοιτούν κανονικά και πετυχαίνουν στις τμηματικές τους εξετάσεις.

  Διαδικασία:

  1. Υποβολή απαιτούμενων δικαιολογητικών.
  2. Έλεγχος δικαιολογητικών – συμπλήρωση φακέλου.
  3. Διενέργεια Κοινωνικής έρευνας.
  4. Έκδοση Απόφασης (υπογραφή με εντολή Δημάρχου).
  5. Σε περίπτωση εγκριτικής απόφασης, εγγραφή στο Μητρώο & στις καταστάσεις πληρωμής.
  6. Αποστολή αντιγράφου Απόφασης στο δικαιούχο.

  Επιπλέον:

  Το επίδομα χορηγείται ανά δίμηνο και κατατίθεται στο λογαριασμό που έχει υποδείξει ο δικαιούχος.

  Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  • Eπικυρωμένη φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας του δικαιούχου και του συνδικαιούχου (εάν υπάρχει).
  • Επικυρωμένη φωτοτυπία διαβατηρίου του ομογενούς (το διαβατήριο πρέπει να φέρει τη σφραγίδα ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΗΣΗ) ή των γονέων του , αν είναι ομογενείς ή βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας Αλλοδαπών για την ιδιότητα των Ομογενών από τη Βόρειο Ήπειρο.
  • Επικυρωμένο εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου οικονομικού έτους του φοιτητή ή υπεύθυνη δήλωση (αν δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση ) θεωρημένη από την Εφορία ( εάν δε συμπεριλαμβάνεται στη δήλωση των γονέων ως προστατευόμενο μέλος). Εάν συμπεριλαμβάνεται στη δήλωση των γονέων επικυρωμένο αντίγραφο αυτής.
  • Επικυρωμένη φωτοτυπία του βιβλιαρίου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (η σελίδα με τα ατομικά στοιχεία και αυτή με την τελευταία θεώρηση).
  • Βεβαίωση από τη Σχολή στην οποία θα αναφέρεται η ημερομηνία πρώτης εγγραφής, η διάρκεια σπουδών και ότι φοιτά κανονικά και έχει πετύχει στις τμηματικές εξετάσεις.
  • Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου λογαριασμού πληρωμής που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα (τράπεζα ή ΕΛΤΑ), με πρώτο όνομα του δικαιούχου.
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αναζητείται από την Υπηρεσία μας εφ΄όσον το επιθυμεί ο δικαιούχος).

  Συνημμένα Έγγραφα

  Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

  Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
  Σούλιος Σταύρος 2431063203 [email protected]

  Θεσμικό πλαίσιο:

  1. Την αριθ 115750/3006/10-09-1981 (ΦΕΚ 572/81 τΒ) ΚΥΑ «περί εφαρμογής προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης ανασφαλίστων παραπληγικών και ακρωτηριασμένων, όπως τροποποιήθηκε και επεκτάθηκε μεταγενέστερα:
   1. με την αριθ. Γ4/Φ29/οικ.1931/82 ΚΥΑ και
   2. με την αριθ. Γ4/Φ29/οικ.1499/83 ΚΥΑ.
  2. Κ.Υ.Α. αριθ. Π3α/Φ.27/Γ.Π.οικ.124095/2002 (ΦΕΚ 1594/Β),  &
  3. Άρθρο 16, παρ.6 του ν.3172/6-8-2003 (ΦΕΚ 197/Α).

  Χρόνος ισχύος της παροχής:

  Όσο διάστημα συντρέχουν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις.

  Δικαιούχοι:

  1. Τετραπληγικοί-Παραπληγικοί, εφόσον έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
   1. Άτομα που πάσχουν από ασθένειες που έχουν επιφέρει αναπηρία του ίδιου βαθμού – 67% και άνω – και της ίδιας μορφής – τετραπληγία, παραπληγία -λόγω μη αναστρέψιμης βλάβης του νωτιαίου μυελού ή των ριζών ή των νεύρων ή των μυών (άρθρο 22, παρ.5 του Ν.2646/1998, ΦΕΚ 236/Α).
   2. Ακρωτηριασμένοι με παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% προερχόμενο από ακρωτηριασμό.
   3. Ανασφάλιστοι τετραπληγικοί-παραπληγικοί, ακρωτηριασμένοι (ανεξαρτήτως ανικανότητας εργασίας) και ανασφάλιστοι υπερήλικες του Ο.Γ.Α.
  2. Δημόσιοι υπάλληλοι,  στρατιωτικοί, όργανα Σωμάτων Ασφαλείας, εν ενεργεία και συνταξιούχοι, καθώς και τα μέλη των οικογενειών των ανωτέρω κατηγοριών. Ως μέλη της οικογένειας των υπαλλήλων και συνταξιούχων θεωρούνται ο/η σύζυγος και τα τέκνα αυτών (παρ. 7 της Υ.Α. αριθ. 59015/1578/21.6.1984, ΦΕΚ 460/Β).
   1. Ασφαλισμένοι του Τ.Α.Κ.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 21 του Ν.2084/1992 (ΦΕΚ 165/Α).
   2. Δικαιούχοι της 1β κατηγορίας που κρίθηκαν από τους οικείους ασφαλιστικούς φορείς μη δικαιούχοι της εξωϊδρυματικής οικονομικής ενίσχυσης γιατί δεν είχαν τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις που προβλέπουν οι οικείες διατάξεις του ασφαλιστικού τους οργανισμού.
   3. Δικαιούχοι σύνταξης του Δημοσίου από μεταβίβαση (Υ.Α. αριθ. 59015/1578/21.6.1984, ΦΕΚ 460/Β).
   4. Κύπριοι υπήκοοι ελληνικής καταγωγής, εφόσον κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα.
   5. Παλιννοστούντες ομογενείς, ανεξάρτητα εάν έχουν στερηθεί ή όχι την ελληνική ιθαγένεια.
   6. Υπήκοοι των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε), του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.) και των κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το Ν.Δ. 4017/1959 (ΦΕΚ 246/Α) Ευρωπαϊκή Σύμβαση, εφόσον κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα.
   7. Κρινόμενοι ως ανίκανοι για επιδότηση των τέκνων τους κατά τις διατάξεις του Ν. 4051/1961 και του Β.Δ. 669/1961, εφόσον συγκεντρώνουν τους απαιτούμενους όρους.
   8. Αναγνωριζόμενοι ως δικαιούχοι του προβλεπόμενου επιδόματος από τις διατάξεις του Ν.Δ. 1153/1972 “Περί προστασίας πολυμελών οικογενειών διά παροχής οικογενειακών επιδομάτων” (ΦΕΚ 76/Α), εφόσον συγκεντρώνουν τους απαιτούμενους όρους.

  Οι εν ενεργεία δημόσιοι υπάλληλοι (και τα μέλη των οικογενειών τους), των ΟΤΑ , ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ που εποπτεύονται από το Δημόσιο θα λαμβάνουν το επίδομα από τις Υπηρεσίες τους.

  Διαδικασία:

  1. Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών.
  2. Έγκριση επιδότησης και έκδοση σχετικής απόφασης.
  3. Αποστέλλεται αντίγραφο απόφασης στον δικαιούχο.
  4. Ημερομηνία έναρξης επιδότησης ορίζεται η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης στην Υπηρεσία μας.

  Επιπλέον:

  1. Το επίδομα καταβάλλεται κάθε δίμηνο.
  2. Το αντίστοιχο μηνιαίο επίδομα ανά κατηγορία καθορίζεται στο ΦΕΚ 931/21-5-2008 τΒ.
  3. Σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας δύναται να αναζητήσει το υπ αριθ. (2) πιστοποιητικό εφ όσον το επιθυμείτε

   

  Σημειώσεις

  Όσον αφορά την υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, θα δηλώνονται:
  • Ο διαχειριστής του επιδόματος.
  • Η υποχρέωσή του να ενημερώνει την Υπηρεσία σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης ή οποιασδήποτε μεταβολής.
  • Το επίδομα θα χρησιμοποιηθεί μόνο για τις ανάγκες του επιδοτούμενου ατόμου.
  • Η ασφάλεια του αναπήρου, η μόνιμη κατοικία του και η παρούσα σύνθεση της οικογένειάς τους.
  • Εάν ο επιδοτούμενος νοσηλεύεται σε ίδρυμα ή κλινική κλειστής νοσηλείας.
  • Εάν λαμβάνει έμμεσα ή άμεσα για την ίδια πάθηση επίδομα ή σύνταξη από άλλο φορέα.

  Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  • Γνωμάτευση από ΚΕ.Π.Α.
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αναζητείται από την Υπηρεσία μας).
  • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του επιδοτούμενου καθώς και του διαχειριστή (θεωρημένα).
  • Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος. Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την Εφορία.

  Συνημμένα Έγγραφα

  Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

  Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
  Κωστίκας Ευάγγελος 2431046202 [email protected]

  Διαδικασία:

  1. Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών.
  2. Έλεγχος – Απόφαση – Υπογραφή (με εντολή Δημάρχου) – Αριθ. Μητρώου.
  3. Αποστέλλεται αντίγραφο απόφασης στον δικαιούχο.

  Σημειώσεις

  1. Το επίδομα καταβάλλεται κάθε δίμηνο.
  2. Το αντίστοιχο μηνιαίο επίδομα ανά κατηγορία καθορίζεται στο ΦΕΚ 931/21-5-2008 τΒ.
  3. Σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας δύναται να αναζητήσει το υπ αριθ. (3) πιστοποιητικό εφ όσον το επιθυμείτε.

  Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  • Γνωμάτευση ΚΕ.Π.Α. όπου θα πιστοποιείται η τυφλότητα με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του επιδοτούμενου καθώς και του συνδικαιούχου
  • Απόκομμα σύνταξης (εάν παίρνει)
  • ΑΜΚΑ δικαιούχου και συνδικαιούχου επιδόματος
  • Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού φορολογικής δήλωσης. Σε περίπτωση που δεν υποβάλετε φορολογική δήλωση, υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την εφορία
  • Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου λογ/σμού πληρωμής που τηρείται σε Τράπεζα ή ΕΛ.ΤΑ.
  • Φωτοτυπία βιβλιαρίου ασθενείας

  Συνημμένα Έγγραφα

  Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

  Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
  Σκρέκα Χρυσάνθη 2431046202 [email protected]