Δήμος Τρικκαίων

Μητρώο Αρρένων

Σημειώσεις

Η αίτηση συμπληρώνεται από τους γονείς αν είναι ανήλικο τέκνο

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Συμβολαιογραφική ή Δικαστική Πράξη αναγνώρισης
 • Ληξιαρχική Πράξη γέννησης στην οποία να φαίνεται η αναγνώριση
 • Πιστοποιητικό οικογενειακή κατάστασης αναγνωρίσιμου και αναγνωρισθέντα

Συνημμένα Έγγραφα

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου (περίπτωση θανάτου)
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου καταχωρημένη με τελεσίδικη δικαστική απόφαση (περίπτωση αφάνειας)

Σημειώσεις

Η υπεύθυνη δήλωση συμπληρώνεται από τον ενήλικο ή τους γονείς όταν πρόκειται για ανήλικο.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Έκδοση πιστοποιητικού πολλαπλώς εγγεγραμμένου από τον Δήμο, από τα Μητρώα αρρένων του οποίου πρόκειται να διαγραφεί ο πολλαπλώς εγγεγραμμένος.
 • Πιστοποιητικό Μητρώου Αρένων που θα αναφέρει τον τρόπο εγγραφής του (του άλλου Δήμου).
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Συνημμένα Έγγραφα

Σημειώσεις

Η αίτηση συμπληρώνεται από τον ενδιαφερόμενο αν είναι ενήλικος ή από τους γονείς αν είναι ανήλικος. Η υπεύθυνη δήλωση περί εγγραφής στο Μητρώο Αρρένων συμπληρώνεται από τον ενδιαφερόμενο αν είναι ενήλικος ή από τους γονείς αν είναι ανήλικος.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Ληξιαρχική Πράξη γέννησης & Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης
 • Δύο φωτογραφίες του ενδιαφερομένου
 • Πιστοποιητικό εγγραφής αδήλωτου που εκδίδεται από τον Δήμο όπου πρόκειται να εγγραφεί ο αδήλωτος
 • Πράξη καθορισμού ηλικίας ανηλίκων κατοίκων εξωτερικού
 • Πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου εξωτερικού με τις αφίξεις και αναχωρήσεις στην Ελλάδα για τους ενήλικους
 • Πιστοποιητικό περί μη εγγραφής του αδήλωτου, από το Δήμο στον οποίο ανήκει.

Συνημμένα Έγγραφα

Σημειώσεις

Γίνεται επανεγγραφή στο Μητρώο Αρρένων, με τα ίδια στοιχεία και το έτος γέννησης

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Σημειώσεις

Η αίτηση είναι των γονέων

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Πιστοποιητικό εγγραφής από τα Μητρώα όπου πρόκειται να διαγραφεί.

Συνημμένα Έγγραφα

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Συνημμένα Έγγραφα

Σημειώσεις

Στην αίτηση του ενδιαφερομένου να αναφέρεται η φράση «στρατολογική χρήση» και ο λόγος για τον οποίο θέλει για να θεωρηθεί προστάτης της οικογένειας (αφορά στο Δημοτολόγιο).

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο

Συνημμένα Έγγραφα

Σημειώσεις

Στην υπεύθυνη δήλωση να αναγράφεται αν ο ενδιαφερόμενος είναι έγγαμος ή άγαμος.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Δύο φωτογραφίες
 • Φωτοτυπία της ταυτότητας
 • Έκδοση πιστοποιητικού για τους άνδρες από το Μητρώο Αρρένων όπου είναι εγγεγραμμένοι ή από τα δημοτολόγια για τις γυναίκες.

Συνημμένα Έγγραφα