Δήμος Τρικκαίων

Βιβλιάρια

Πρόκειται για έκδοση βιβλιαρίου υγείας σε ανασφάλιστα άτομα και έχει οικονομικό κριτήριο. Αφορά Έλληνες πολίτες ή πολίτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αλλοδαπούς μόνιμους κατοίκους που προέρχονται από χώρες που ανήκουν στον κοινωνικό χάρτη.

Διαδικασία:

 1. Κατάθεση αίτησης συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και Υγείας του Δήμου.
 2. Η αίτηση χρεώνεται στην υπηρεσία που ασκεί την κοινωνική πολιτική και από τον προϊστάμενο του τμήματος ή τον διευθυντή, στον αρμόδιο υπάλληλο και γραμματέα της Ειδικής Επιτροπής Κοινωνικής Αρωγής, που αφορά την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφαλίστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών.
 3. Όλες οι αιτήσεις ελέγχονται και εγκρίνονται ή απορρίπτονται από την προβλεπόμενη από το νόμο επιτροπή που ορίζεται από το Δήμαρχο και αποτελείται από έναν υπάλληλο της υπηρεσίας, κατά προτίμηση κοινωνικό λειτουργό που είναι ο πρόεδρος της επιτροπής, έναν επαγγελματία υγείας και έναν υπάλληλο Π.Ε. Οικονομικού του Δήμου. Γραμματέας ορίζεται ο διοικητικός υπάλληλος που ασχολείται με το πρόγραμμα. Γράφονται πρακτικά με τις θετικές και αρνητικές περιπτώσεις που υπογράφονται από τα μέλη της επιτροπής και βγαίνουν ατομικές ή οικογενειακές αποφάσεις οικονομικής αδυναμίας, που υπογράφονται από το Δ/ντή της υπηρεσίας.
 4. Ο αρμόδιος υπάλληλος ολοκληρώνει τη διαδικασία με τον πολίτη παραδίδοντας την απόφαση και φροντίζει για την ενημέρωση του πρωτοκόλλου του Δήμου, καθώς και για την ενημέρωση των αρχείων του.
 5. Ο πολίτης προσκομίζει την απόφαση στην υπηρεσία και αναθεωρεί το βιβλιάριό του ή του χορηγείται βιβλιάριο.

Σημειώσεις

Στην Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 (που χορηγείται από την Υπηρεσία μας), θα δηλώνεται ότι:
 • Όλα τα στοιχεία που προσκομίζω είναι αληθή.
 • Είμαι ανασφάλιστος και δ δικαιούμαι ασφάλιση άμεσα ή έμμεσα από άλλο μέλος της οικογένειας μου.
 • Δεν έχω εισοδήματα από συντάξεις ή άλλες υπηρεσίες του εξωτερικού.
 • Σε περίπτωση που αλλάξει η ασφαλιστική μου κατάσταση, υποχρεούμαι άμεσα να το δηλώσω και να παραδώσω το βιβλιάριο στην Υπηρεσία Έκδοσής του.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Φωτοτυπία της ταυτότητας επικυρωμένη.
 • Εκκαθαριστικό Εφορίας (του προηγούμενου έτους, αντίγραφο δήλωσης του τρέχοντος έτους), συνοδευόμενο από τα έντυπα Ε1, Ε9 αν προκύπτουν ακίνητα και το Ε2 ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ότι δεν υποχρεούται να υποβάλει φορολογική δήλωση.
 • Άδεια διαμονής για τους υπηκόους των κρατών μελών της Ε.Ε.
 • Λογαριασμό ΔΕΗ ή ΟΤΕ στο όνομα του ενδιαφερομένου, ή απόδειξη ενοικίου, εάν δεν προκύπτει απ τη φορολογική δήλωση ο τόπος κατοικίας, ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο.
 • Φωτοαντίγραφο της κάρτας ανεργίας από τον ΟΑΕΔ , για τα ικανά προς εργασία άτομα από 29 έως 65 ετών.
 • Δύο φωτογραφίες ( σε περίπτωση που εκδίδεται για πρώτη φορά βιβλιάριο ανασφάλιστου).
 • Ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, που να αναφέρει το είδος της πάθησης, ή βεβαίωση εισαγωγής σε Νοσοκομείο εφόσον παραμένει νοσηλευόμενος.
 • Για τους ομογενείς απαιτείται επικυρωμένο αντίγραφο του ειδικού δελτίου ομογενούς.
 • Για τους έγγαμους που βρίσκονται σε διάσταση ένορκη βεβαίωση δυο μαρτύρων ενώπιον Ειρηνοδίκη Συμβολαιογράφου, ότι ο αιτών δεν κατοικεί στην ίδια στέγη με τον ή την σύζυγο λόγω διάστασης, από πότε, αν λαμβάνει διατροφή και σε τι ποσό.

Συνημμένα Έγγραφα

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
Γούναρης Αποστόλης 2431046209