Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Προκηρύξεις

10 Σεπτέμβριος 2021

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 3 / 2021 (ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 15528/20.05.2021 – ΑΔΑ: ΩΨΛ0ΣΩΗ9-Μ19) για την πρόσληψη, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών

1 2 3 4 126