Δήμος Τρικκαίων

Δ. Τρικκαίων: Ενημέρωση νέων για το πρόγραμμα «WORK AND HOLIDAY VISA» Ελλάδας - Αυστραλίας

28 Ιανουαρίου 2020

 

Ο Δήμος Τρικκαίων ενημερώνει τους νέους και τις νέες για τις διαδικασίες συμμετοχής στο πρόγραμμα κινητικότητας για νέους Ελλάδας – Αυστραλίας (Work and Holiday Visa). Βάσει εγγράφου της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης καλούνται οι νέοι και οι νέες που ενδιαφέρονται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για τη χορήγηση της επιστολής-βεβαίωσης. Η εν λόγω επιστολή περιλαμβάνει δήλωση ότι η ελληνική Κυβέρνηση έχει συναινέσει ως προς την παραμονή των Ελλήνων νέων στο Μέρος Υποδοχής (Αυστραλία) και τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τις 6/11/2019 έως 10/06/2019. Αφορά σε νέους- νέες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους αλλά δεν έχουν συμπληρώσει το 31ο έτος.

Όπως αναφέρει η σχετική ενημέρωση από τη ΓΓ:

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο εν λόγω πρόγραμμα καθορίζονται στο αρθ. 1 του νόμου 4353/2015 (ΦΕΚ 173 Α’). Τα δικαιολογητικά, η διαδικασία επεξεργασίας τους και οι προϋποθέσεις χορήγησης ή μη της επιστολής – βεβαίωσης, με την οποία η Ελληνική Κυβέρνηση συναινεί για την παραμονή των ελλήνων νέων στην Αυστραλία, καθορίζονται στην αριθ.212712/05.12.2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’4488).

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση ή ταχυδρομικώς στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ., Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Αν. Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι Αττικής.

Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής χρειάζεται γνήσιο της υπογραφής στις υπεύθυνες δηλώσεις. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι στην ηλεκτρονική σελίδα: https://www.mfa.gr/australia/en/greece/greece-and-australia/work-andholiday-visa.html και για την έκδοση της επιστολής-βεβαίωσης από το Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων: [email protected].

Από το γραφείο Τύπου