Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Απόφαση έγκρισης οργανογράμματος του έργου: «Καθαίρεση βραχιόνων και καταστρώματος γέφυρας Σατωβριάνδου και Κουτσούφλιανης»
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΗΛΒΩΗ9-ΧΙ1 22/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 1678ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Έγκριση Πρακτικού 1 της Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ»
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: 6106ΩΗ9-ΗΞΜ 22/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 1718ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση έγκρισης χρονοδιαγράμματος του έργου: «Καθαίρεση βραχιόνων και καταστρώματος γέφυρας Σατωβριάνδου και Κουτσούφλιανης».
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Τ0ΣΩΗ9-ΒΣΔ 22/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 1529ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση απόδοσης λογαριασμού χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και απαλλαγή των υπολόγων υπαλλήλων
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: 618ΖΩΗ9-ΚΚΨ 22/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 1690ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατάταξη Υπαλλήλων για τη συμμετοχή τους στο Μητρώο Μελών Επιτροπών Διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΡΒΘΕΩΗ9-Η0Φ 21/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 1558ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΘΙΞΩΗ9-8ΦΧ 21/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 1658ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΠΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΕΒΥΩΗ9-Α1Λ 21/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 1648ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση κατάθεσης προτάσεων στο Mονομελές Πρωτοδικείο Τρικάλων σχετικά με την αριθμ. καταθ. ΤΜ 106/2018 αγωγή του Αθανασίου Παύλου Σπυρόπουλου, κατοίκου Τρικάλων κατά του Δήμου Τρικκαίων κ.λ.π.
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: Ω9ΓΔΩΗ9-ΒΨ9 21/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 1646ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΙΚΑΙΟ
Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων
Σχολική Επιτροπή Β/Βαθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΩΨΚΩΟΛ91-ΝΘ4 21/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 12ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Δ ’ Κατανομή ποσού έτους 2018 για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων
Σχολική Επιτροπή Β/Βαθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 68ΧΟΟΛ91-ΣΞΑ 21/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 11ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων
Σχολική Επιτροπή Α/Βαθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΩΖ4ΗΟΛ91-ΧΝΥ 21/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 16ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αποδοχή Δωρεάς ύψους εξακοσίων ευρώ (600,00 €) στο 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων από την εταιρεία ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.
Σχολική Επιτροπή Α/Βαθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: Ψ489ΟΛ91-Ρ5Δ 21/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 15ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Έγκριση Πρακτικού 1 της Επιτροπής διενέργειας – ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια βιβλίων για την υλοποίηση του έργου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.)», προϋπολογισμού δαπάνης 28.065,98 € εκτός του ΦΠΑ. Αριθμ. Διακήρυξης: 470/17-12-2018
Σχολική Επιτροπή Α/Βαθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 7ΖΑ3ΟΛ91-ΖΕΞ 21/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 14ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΝΘΩΩΗ9-Δ00 21/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 2504ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΣΛΗΦΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΟΧΙΚΩΝ Ή ΠΑΡΟΔΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΜΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΛΕΓΩΗ9-97Ρ 18/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 1393ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
1 2 3 4.945