Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

ΕΑΔΔΗΣΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020
Αστική Ανάπτυξη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΑ: ΨΘΥΦΟΕΧΤ-169 27/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 38ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Πρόσληψη προσωπικού μέσω του προγράμματος του ΟΑΕΔ για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών.
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9Β09ΩΗ9-ΣΑ0 27/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 2307ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΕΠΠ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Αστική Ανάπτυξη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΑ: 6Η9ΝΟΕΧΤ-ΕΧ5 27/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 37ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
«Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών».
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΘΙΒΩΗ9-59Ε 27/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 2356ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020
Αστική Ανάπτυξη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΑ: Ω0Κ0ΟΕΧΤ-Μ13 27/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 36ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Φόρος Ελεύθερων Επαγγελματιών μηνός Νοεμβρίου 2020
Αστική Ανάπτυξη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΑ: 6ΚΩΝΟΕΧΤ-3ΣΖ 27/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 35ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΟΓΑ XΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Αστική Ανάπτυξη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΑ: Ω3ΠΕΟΕΧΤ-Λ0Τ 27/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 34ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
XΑΡΤΟΣΗΜΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Αστική Ανάπτυξη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΑ: ΩΔ95ΟΕΧΤ-Α7Κ 27/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 33ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της αριθμ. 2/20121 απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. με θέμα: "Προσδιορισμός της χρήσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 10.259,74 m2 η οποία βρίσκεται στην Κοινότητα Διαλεχτού και αποτελεί τμήμα του τεμαχίου με αριθμό 770 (αναδασμός έτους 1985, αγροκτήματος Διαλεχτού) και τμήμα του τεμαχίου με ΚΑΕΚ 450350901001".
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: 9Δ7ΖΩΗ9-ΛΛΖ 27/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 2252ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της αριθμ. 3/2021 απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. με θέμα: "Συμβιβαστική αποζημίωση του Δήμου Τρικκαίων για προσκύρωση δημοτικών εκτάσεων στις ιδιοκτησίες Μαριάνθης Γκίμτσα του Χρήστου και Γεωργίου Γκίμτσα του Χρήστου, στην περιοχή «Μπάρα», στα Τρίκαλα, επί της οδού 5ου Συντάγματος, στο Ο.Τ.341".
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: ΨΞΛΓΩΗ9-ΩΘΨ 27/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 2262ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Χαρακτηρισμός κωδικών αριθμών εξόδων στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2021 του Δήμου Τρικκαίων ως δεκτικοί εκδόσεως ενταλμάτων προπληρωμής.
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: ΨΞΧ3ΩΗ9-106 27/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 2297ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Καθορισμός του ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων για δικαιούχους χρήσης των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας οικον. έτους 2021 του Δήμου Τρικκαίων .
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: Ψ3ΖΕΩΗ9-Ν1Υ 27/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 2301ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση 1ης εισήγησης διαγραφής ωφελούμενων παιδιών στους Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς -Παιδικούς σταθμούς του Δήμου Τρικκαίων της περιόδου 2020-2021.
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: Ω58ΩΩΗ9-ΚΔΙ 27/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 2267ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση 2ης εισήγησης εγγραφής, ωφελούμενων παιδιών στους βρεφονηπιακούς- βρεφικούς-παιδικούς σταθμούς του Δήμου Τρικκαίων για το σχολικό έτος 2020–2021».
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: ΨΛΣΕΩΗ9-Ξ6Ν 27/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 2281ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2021 (Απόφαση Οικ. Επιτροπής).
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: 6ΘΝΙΩΗ9-Ω2Ξ 27/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 2211ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 5,493