Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα στο παρκινγκ της 28ης Οκτωβρίου
Αστική Ανάπτυξη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΑ: ΩΥΚΝΟΕΧΤ-ΜΜ3 24/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 57ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόδοση ΦΕΕ Νοεμβρίου
Αστική Ανάπτυξη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΑ: Ψ6ΜΣΟΕΧΤ-ΘΔΒ 24/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 56ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόδοση ΕΑΔΔΗΣΥ Δεκεμβρίου
Αστική Ανάπτυξη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΑ: Ψ710ΟΕΧΤ-Ο33 24/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 55ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόδοση ΑΕΠΠ Δεκεμβρίου
Αστική Ανάπτυξη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΑ: Ψ06ΝΟΕΧΤ-Ρ3Ω 24/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 54ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Σχέδιο ελέγχου καπνίσματος της ‘‘Αστική Ανάπτυξη’’ Τρικάλων
Αστική Ανάπτυξη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΑ: 6ΑΖΠΟΕΧΤ-4Ο1 24/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 51ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόδοση ΟΓΑ χαρτ. Δεκεμβρίου
Αστική Ανάπτυξη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΑ: 691ΑΟΕΧΤ-Λ71 24/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 53ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 15% ΥΠΕΡ ΚΕΔΕ ΑΠΟ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ56ΣΩΗ9-Ο6Ψ 24/01/2020 Αρ. Πρωτ.: Γ/6ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 15% ΥΠΕΡ ΚΕΔΕ ΑΠΟ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω3ΔΙΩΗ9-ΙΛΟ 24/01/2020 Αρ. Πρωτ.: Γ/7ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση Εκδήλωσης με θέμα « H 4η Βιομηχανική Επανάσταση και η Παιδεία» που διοργανώνει ο Δήμος Τρικκαίων σε συνεργασία με την Τρικαλινή Λέσχη Προβληματισμού, στις 30 Ιανουαρίου 2020, στην πόλη μας
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΨΙ0ΥΩΗ9-ΒΡΟ 24/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 2829ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΨΔ2ΩΗ9-0ΨΖ 24/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 2823ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συγκρότηση επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: Ω8ΩΞΩΗ9-Β4Φ 24/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 2810ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Επί της αίτησης του αναδόχου για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Σύνδεση δημοτικών σχολείων Δ. Τρικκαίων με το δίκτυο Φυσικού Αερίου»
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΨΓΦΓΩΗ9-ΥΚΧ 24/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 2753ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση Πρακτικού 1 της Επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ»
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6ΟΦΖΩΗ9-ΕΚΩ 24/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 2798ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ.1/2019 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΗΓΛΩΗ9-ΞΚ7 24/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 33660ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Έγκριση πρόσληψης ανέργων μέσω του προγράμματος του ΟΑΕΔ (μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΨΟ11ΟΕΘ4-ΛΦΙ 24/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 11/2020ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
1 2 3 5,250