Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Απασχόληση και τοποθέτηση ωφελούμενων στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων» που έχει ως στόχο την ενίσχυση/προώθηση της απασχόλησης των ανέργων με έμφαση κυρίως σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο αποκλεισμού και συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και τον ΟΑΕΔ. (Δημόσια Πρόσκληση Νο 4/2020, ΑΔΑ: Ω2Χ64691Ω2-ΥΤ6) (Αριθμ. 1430/2020 Απόφαση Δημάρχου).
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΥΠ7ΩΗ9-Ξ40 25/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 30101ΔΙΟΡΙΣΜΟΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΦΙ2ΩΗ9-ΦΤΩ 25/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 30157ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΥΠΙΟΘΛΙΠΤΗ ΓΙΑ ΤΑ MIXER ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: Ψ7Τ5ΟΕΘ4-ΑΕΥ 25/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 591/2020ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΑΩ0ΩΗ9-ΔΦ4 25/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 30148ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑ Νο 3 ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΩΣΦΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΩΩΧΡΟΕΘ4-ΟΞΕ 25/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 590/2020ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΚΤ-9432
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΩΦ1ΘΟΕΘ4-9Α0 25/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 589/2020ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ ΟΤΕ& ΔΑΠΕΕΠ
Αστική Ανάπτυξη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΑ: Ω39ΖΟΕΧΤ-ΖΘΛ 25/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 465ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 695ΟΟΕΘ4-9ΕΕ 25/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 589/2020ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση της αριθ.116/2020 απόφασης της Δ.Ε.Υ.Α Τρικάλων με θέμα: "Καταβολή περιβαλλοντολογικού κόστους και του Κόστους Πόρου του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας (EL08), ανά κυβικό μέτρο και ανά χρήση ύδατος για το έτος 2019"
Τμήμα Υποστήριξης Δημ. Έργου Εραιτών Οργάνων & Δημ. Επιτροπών ΑΔΑ: 6ΝΣΥΩΗ9-ΔΡΨ 25/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 30145ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: Ψ06ΙΟΕΘ4-ΗΛΨ 25/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 601ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αίτηση της εταιρίας ΤΡΙΜΜΕΡ Α.Ε. για απαγόρευση στάθμευσης επί της οδού Βενιζέλου
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: ΩΝΟ6ΩΗ9-Π7Π 25/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 30099ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: Ω821ΟΕΘ4-ΣΩΥ 25/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 600ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 6ΛΨΦΟΕΘ4-ΒΕ3 25/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 599ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΡΟΜΩΝ-ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΨΚ5ΙΟΕΘ4-ΩΞ1 25/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 587/2020ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΡΙΖΩΜΑ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: Ψ08ΣΟΕΘ4-17Μ 25/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 586/2020ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 5,428