Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες
Αστική Ανάπτυξη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΑ: 95ΤΩΟΕΧΤ-ΟΓ0 18/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 208ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προμήθεια οικοδομικών υλικών
Αστική Ανάπτυξη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΑ: 69Ζ6ΟΕΧΤ-Θ3Ζ 18/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 207ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης: 1) για την διαδικασία υποβολής αιτήσεων, 2)των δικαιολογητικών για την επανεγγραφή/εγγραφή παιδιών στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Τρικκαίων για το σχολικό έτος 2021-2022, με πληρωμή τροφείων, 3) του ύψους της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία) και 4) των κριτηρίων και μοριοδότησης αυτών.
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: 651ΒΩΗ9-ΝΘΨ 18/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 20605ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Σταθμός επισκευής ποδηλάτων
Αστική Ανάπτυξη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΑ: 62ΓΨΟΕΧΤ-9Τ4 18/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 206ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΙΜΩΝ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ, ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΓΛΙΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΦΓΓΩΗ9-ΖΧΩ 18/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 11807ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Δήμου Τρικκαίων για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ», ως προς τη διάρκειά της
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: ΩΙΘ3ΩΗ9-ΨΚΟ 18/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 20813ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ηλεκτρολογικό υλικό για τις ανάγκες του πάρκου Αγ. Γεωργίου
Αστική Ανάπτυξη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΑ: ΩΜΥΣΟΕΧΤ-ΓΚΑ 18/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 205ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Επισκευές και συντηρήσεις
Αστική Ανάπτυξη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΑ: ΨΛ99ΟΕΧΤ-ΙΔΓ 18/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 204ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανάθεση παράλληλων καθηκόντων στον υπάλληλο του Δήμου Τρικκαίων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, Ιωάννη Κόκκα του Παναγιώτη, κατηγορίας/ειδικότητας ΥΕ Επιστατών Καθαριότητας, με βαθμό Γ΄.
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω2ΚΧΩΗ9-ΟΙΗ 18/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 20273ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αναστολή απασχόλησης ωφελούμενης στα πλαίσια υλοποίησης της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων» που έχει ως στόχο την ενίσχυση/προώθηση της απασχόλησης των ανέργων με έμφαση κυρίως σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο αποκλεισμού και συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και τον ΟΑΕΔ. (Δημόσια Πρόσκληση Νο 4/2020, ΑΔΑ: Ω2Χ64691Ω2-ΥΤ6)
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 94Γ5ΩΗ9-56Ψ 18/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 20728ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση προμήθειας οικοδομικών υλικών έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 690,18 € με ΦΠΑ και ανάληψη από τον Κ.Α. 64.08.99.0023 προϋπολογισμού του έτους 2021
Αστική Ανάπτυξη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΑ: ΨΛΧ5ΟΕΧΤ-ΓΜΡ 18/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 196ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση παροχή υπηρεσίας για απαιτούμενες ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 4.712,00 € με ΦΠΑ και ανάληψη από τον Κ.Α. 61.00.99.0001 προϋπολογισμού του έτους 2021
Αστική Ανάπτυξη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΑ: 6ΘΓ9ΟΕΧΤ-ΨΑΔ 17/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 194ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προμήθεια σκυροδέματος για βελτίωση γηπέδου ΔΕΗ
Αστική Ανάπτυξη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΑ: ΨΥΡ6ΟΕΧΤ-60Β 17/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 203ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΑ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 9Σ37ΟΕΘ4-ΨΚΜ 17/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 444/2021ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση προμήθειας ποδηλατοστατών έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 5.952,00 € με ΦΠΑ και ανάληψη από τον Κ.Α. 14.00.00.0106 προϋπολογισμού του έτους 2021
Αστική Ανάπτυξη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΑ: 9ΠΦΦΟΕΧΤ-Ρ6Δ 17/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 192ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 5,618