Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΟΚΟΙ ,ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΧΡΕΟΛΥΣΙΟ (ΔΗΜΟΥ,ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Κ΄ ΔΕΚΑ) ΣΕ Τ.Π.Δ. ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΠ Γ΄ ΔΟΣΗ 2019 ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 198/2019 ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡ.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Τ99ΩΗ9-ΖΝΜ 22/03/2019 Αρ. Πρωτ.: Γ/49ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΤΕΑΔΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΠ Γ΄ΔΟΣΗ ΕΤΟΥΣ 2019 ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡ 198/2018 ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 62Π5ΩΗ9-35Κ 22/03/2019 Αρ. Πρωτ.: Γ/50ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΤΠΔΚΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΠ Γ΄ΔΟΣΗ ΕΤΟΥΣ 2019 ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡ 198/2018 ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Δ12ΩΗ9-Ρ8Ρ 22/03/2019 Αρ. Πρωτ.: Γ/51ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ ΑΠΟ 3/1/2019 ΕΩΣ 1/3/2019
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΞΣΝΩΗ9-ΘΦ1 22/03/2019 Αρ. Πρωτ.: Γ/52ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ 0,02% ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΕΠ: Α/315(ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΤΟΥ ΧΕΠ )
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΡΣΡΩΗ9-ΝΨΞ 22/03/2019 Αρ. Πρωτ.: Δ/74ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 15% ΥΠΕΡ ΚΕΔΕ ΑΠΟ ΤΑΠ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΕ4ΣΩΗ9-3ΞΙ 22/03/2019 Αρ. Πρωτ.: Γ/53ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εξόφληση λογαριασμού
Αστική Ανάπτυξη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΑ: Ψ4ΒΟΟΕΧΤ-ΖΡ6 22/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 165ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Τροποποίηση της αριθμ. 189/2019 απόφασης του Δημάρχου Τρικκαίων με θέμα: «Κατανομή κενών οργανικών θέσεων του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Τρικκαίων στις οργανικές μονάδες»
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΙΩΕΩΗ9-Ι2Ρ 21/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 8515ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΚ ΑΓΡΕΛΙΑΣ
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΧΓΗΩΗ9-ΧΦΚ 21/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 8508ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Έγκριση χρονοδιαγράμματος του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ Α' ΚΑΙ Δ' ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ»
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΟΞΑΩΗ9-ΒΤ6 21/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 6533ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ KATAΣKEYH ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΠΑΣΧΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 6ΤΧΙΟΕΘ4-ΧΡ3 21/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 483ΣΥΜΒΑΣΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΔΑΠΑΝΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Ε1ΘΩΗ9-77Θ 21/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 8427ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση 3ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου: «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στο δυτικό τμήμα του οικισμού Σωτήρας του Δήμου Τρικκαίων»
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: Ω3Ψ1ΟΕΘ4-Η0Π 21/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 52/2019ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση 3ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου: Επέκταση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στο Ριζαριό του Δήμου Τρικκαίων
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΩΩ1ΙΟΕΘ4-ΖΧΤ 21/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 51/2019ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων τμηθέντων λόγω εργασιών σε δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης (εργολαβία Νο 5)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΩΚΗ1ΟΕΘ4-ΣΕ0 21/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 50/2019ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 4.999