Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ Φ1000 1Μ , ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 60ΒΘΟΕΘ4-ΦΑΨ 03/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 332/2020ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (ΑΠΟΘΗΚΗ)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 9ΕΙΒΟΕΘ4-ΡΛ2 03/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 331/2020ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ_ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΤΟΚΟΙ ΤΕΛΗ Α.Α.Δ.Ε.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 66ΠΟΟΕΘ4-9ΥΖ 03/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 417ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ_ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ -Π.Ε.Π.Ε.Ε. ΕΦΚΑ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΨΧ3ΠΟΕΘ4-Π6Μ 03/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 416ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ_Εργασίες κατασκευής κάδου, συλλογής εσχαρισμάτων στη θέση αμμοσυλέκτη-λιποσυλέκτη, του Βιολογικού Καθαρισμού
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: Ψ85ΨΟΕΘ4-ΥΥ1 03/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 415ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Χορήγηση άδειας παραγωγού υπαίθριου εμπορίου
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: ΨΗ2ΞΩΗ9-ΘΣΓ 03/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 17957ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Aίτηση του Συλλόγου Δρομέων Τρικάλων, για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για εκδήλωση προσωρινού χαρακτήρα
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: ΨΤΖ3ΩΗ9-0ΡΚ 03/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 18602ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αίτηση της κ.Μαυροπούλου Μελπομένης του Δημητρίου Προέδρου του Πολιστικού Εργαστηρίου ‘Έαρ’ για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: 6Ρ2ΝΩΗ9-968 03/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 18583ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συγκρότηση Επιτροπής «Ελλάδας 2021» του Δήμου Τρικκαίων
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: Ψ7ΒΙΩΗ9-0ΩΧ 03/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 17851ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Προμήθεια μελανιών εκτυπωτών FAX , για τις ανάγκες της αποθήκης της ΔΕΥΑΤ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 646ΞΟΕΘ4-Λ2Ο 03/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 347/2020ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αγορά MODULE του προγράμματος BUSINESS ΜΙΣΘΟΔΣΙΑΣ ΤΗΣ EPSILONHR Α.Ε.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΩΚΨ1ΟΕΘ4-ΝΟΩ 03/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 369/2020ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Λήψη απόφασης για τα μέτρα ανακούφισης υπέρ των τοπικών επιχειρήσεων και των δημοτών του Δήμου Τρικκαίων εξαιτίας της πανδημίας που προκάλεσε ο κορωνοϊός Covid-19
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: 6818ΩΗ9-Θ6Υ 03/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 17832ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ενοίκιο πάρκινγκ-Ιούλιος
Αστική Ανάπτυξη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΑ: 6ΝΟΟΟΕΧΤ-6ΚΤ 03/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 279ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ_ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ (JCB) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΤ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΩΥΥΦΟΕΘ4-Ω9Θ 03/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 414ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΥΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΡΙΤΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: Ω6ΑΣΟΕΘ4-ΥΦΤ 03/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 342/2020ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 5,360