Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 (ΣΧΟΛ. ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ).
Τμήμα Λογιστηρίου & Ταμείου ΑΔΑ: 6ΣΟΧΩΗ9-0ΘΩ 20/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Β/1223ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 (ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ).
Τμήμα Λογιστηρίου & Ταμείου ΑΔΑ: ΩΙΒΔΩΗ9-3ΨΕ 20/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Β/1224ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ_ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ).
Τμήμα Λογιστηρίου & Ταμείου ΑΔΑ: Ω752ΩΗ9-Ρ9Κ 20/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Β/1225ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΔΕΚΑ).
Τμήμα Λογιστηρίου & Ταμείου ΑΔΑ: ΨΘΧΜΩΗ9-Ξ1Ω 20/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Β/1226ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Τμήμα Λογιστηρίου & Ταμείου ΑΔΑ: ΨΔΠΦΩΗ9-ΞΧΟ 20/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Β/1222ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΑΜΕΑ).
Τμήμα Λογιστηρίου & Ταμείου ΑΔΑ: ΨΧΖΥΩΗ9-ΚΦΝ 20/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Β/1219ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΑΜΕΑ).
Τμήμα Λογιστηρίου & Ταμείου ΑΔΑ: Ψ0Φ9ΩΗ9-ΛΤΔ 20/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Β/1220ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ-ΑΜΕΑ).
Τμήμα Λογιστηρίου & Ταμείου ΑΔΑ: Ω6ΒΑΩΗ9-ΗΤΣ 20/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Β/1221ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ.
Τμήμα Λογιστηρίου & Ταμείου ΑΔΑ: 6Λ59ΩΗ9-33Ε 20/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Β/1218ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΑΩΟΩΗ9-39Ο 20/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 23115ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ).
Τμήμα Λογιστηρίου & Ταμείου ΑΔΑ: 7ΧΜ3ΩΗ9-Κ3Υ 20/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Β/1212ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ).
Τμήμα Λογιστηρίου & Ταμείου ΑΔΑ: ΨΞ7ΙΩΗ9-Ι3Θ 20/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Β/1213ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ).
Τμήμα Λογιστηρίου & Ταμείου ΑΔΑ: 97Ξ4ΩΗ9-Υ6Π 20/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Β/1214ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ).
Τμήμα Λογιστηρίου & Ταμείου ΑΔΑ: 7ΥΟΛΩΗ9-ΥΗΑ 20/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Β/1215ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ).
Τμήμα Λογιστηρίου & Ταμείου ΑΔΑ: ΨΗΚΧΩΗ9-33Υ 20/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Β/1216ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4.655