Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Έγκριση τευχών μελέτης και απευθείας ανάθεση υπηρεσιών μετακίνησης Δημοτικής Χορωδίας
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 9Ξ21ΩΗ9-4ΛΟ 14/11/2019 Αρ. Πρωτ.: 41295ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορισμός δύο δημοτικών συμβούλων για το συντονιστικό τοπικό όργανο (Σ.Τ.Ο.) της Πολιτικής Προστασίας
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: 61ΑΓΩΗ9-Μ9Ω 14/11/2019 Αρ. Πρωτ.: 41245ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 300/2019 Απόφασης του ΔΣ περί συμμετοχής του Δήμου Τρικκαίων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών -ERTICO-ITS Europe , ως προς το κόστος και τη διάρκεια συμμετοχής ’
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: ΩΓ8ΛΩΗ9-Ε63 14/11/2019 Αρ. Πρωτ.: 41202ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 62ΞΛΩΗ9-ΣΛ9 14/11/2019 Αρ. Πρωτ.: 41270ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Απ’ ευθείας ανάθεση μέσω της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την ομάδα Β΄ της υπ’ αριθμ. 16542/6-6-2019 Διακήρυξης με τίτλο «Προμήθεια έτοιμου φαγητού {Ομάδα Α: σίτιση μαθητών μουσικού σχολείου Τρικάλων, σχολικού έτους 2019-2020 και Ομάδα Β: σίτιση ωφελουμένων του ΚΗΦΗ, έτους 2020}».
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: 6ΜΝΥΩΗ9-ΨΛ1 14/11/2019 Αρ. Πρωτ.: 41102ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Πρόσληψη βοηθητικού προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, στα πλαίσια υλοποίησης της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: 67ΟΜΩΗ9-ΛΘΧ 14/11/2019 Αρ. Πρωτ.: 41082ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
8η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Έργων και Μελετών έτους 2019 του Δήμου Τρικκαίων
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: ΨΕ5ΔΩΗ9-ΟΤ2 14/11/2019 Αρ. Πρωτ.: 41119ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, για τις Δομές Φιλοξενίας Βρεφών και Νηπίων του Δήμου Τρικκαίων στα πλαίσια υλοποίησης της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: ΨΧΝΘΩΗ9-Δ5Ζ 14/11/2019 Αρ. Πρωτ.: 41077ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
2η Κατανομή της 1ης, 2ης, 3ης και 4ης δόσης ΣΑΤΑ 2018
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: 6ΓΛΖΩΗ9-3ΛΑ 14/11/2019 Αρ. Πρωτ.: 41129ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: ΩΞΒΔΩΗ9-8ΓΑ 14/11/2019 Αρ. Πρωτ.: 41291ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση παραχώρησης των εγκαταστάσεων του 10ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων για την διεξαγωγή εξετάσεων γλωσσομάθειας DELF του Γαλλικού Υπουργείου Παιδείας. Aποζημίωση, αποδοχή και μεταφορά χρηματικού ποσού για την χρήση των εγκαταστάσεων του σχολείου, στο λογαριασμό της αντίστοιχης Σχολικής Κοινότητας του 10ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων
Σχολική Επιτροπή Α/Βαθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΩΣ74ΟΛ91-ΕΝ9 14/11/2019 Αρ. Πρωτ.: 355ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ AIDS ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: ΩΜΜΒΩΗ9-4ΘΓ 14/11/2019 Αρ. Πρωτ.: 41266ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Aίτηση του κ. Xρυσόμαλλου Κωνσταντίνου για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: ΨΛ3ΩΩΗ9-ΞΛΜ 14/11/2019 Αρ. Πρωτ.: 41260ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση άδειας χρήσης μουσικής με παράταση ωραρίου σε κατ/μα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος στα Μεγ.Καλύβια Δήμου Τρικκαίων
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: ΩΡΥ0ΩΗ9-Γ0Ρ 14/11/2019 Αρ. Πρωτ.: 41255ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συγκρότηση των Συμβουλίων Σχολικών Κοινοτήτων στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων για το σχολικό έτος 2019-2020
Σχολική Επιτροπή Α/Βαθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: Ω6Σ4ΟΛ91-ΚΦ0 14/11/2019 Αρ. Πρωτ.: 362ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 5.191