Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΤ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 6ΝΠΨΟΕΘ4-ΓΨΣ 16/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 00437ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Φ.Ε.Ε. ΜΑΙΟΥ
Αστική Ανάπτυξη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΑ: ΩΛΑΡΟΕΧΤ-ΝΓ1 15/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 246ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Μη τοποθέτηση/ απόρριψη απασχόλησης και αντικατάσταση ωφελούμενων στα πλαίσια υλοποίησης της Δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε 56 Δήμους, και τριάντα επτά (37) Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας /Φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών.
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΓΡΥΩΗ9-94Ξ 15/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 22134ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Αναστολή απασχόλησης ωφελούμενης στα πλαίσια υλοποίησης της Δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε 56 Δήμους, και τριάντα επτά (37) Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας /Φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΤΕΣΩΗ9-ΤΨΑ 15/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 19244ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση πρακτικού συγκρότησης επιτροπής διενέργειας της διαδικασίας με διαπραγμάτευση της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΑΓΙΑΜΟΝΙΩΤΗ ΠΟΤΑΜΟΥ» προϋπολογισμού μελέτης 32.992,65€ ευρώ με Φ.Π.Α
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: Ω6Γ1ΩΗ9-ΧΙΙ 15/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 22131ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DPO) ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (GDPR)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 62Ο2ΟΕΘ4-4ΦΝ 15/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 2120ΣΥΜΒΑΣΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ανάκληση της με αρ. 169/2019 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου έγκριση εγγράφων σύμβασης και διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του Υποέργου 1 με τίτλο «Οριστική αρχιτεκτονική, στατική και η/μ μελετη για το έργο με τίτλο: «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» προϋπολογισμού 272.483,64€ της ενταγμένης πράξης με τίτλο «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ»
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: 6Κ88ΩΗ9-Μ9Θ 15/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 22130ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ
Αστική Ανάπτυξη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΑ: Ψ2ΜΔΟΕΧΤ-ΦΔΖ 12/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 345ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΙΟΥΝΙΟΥ
Αστική Ανάπτυξη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΑ: 6ΩΓΠΟΕΧΤ-ΩΚΥ 12/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 344ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΕΠΠ ΙΟΥΝΙΟΥ
Αστική Ανάπτυξη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΑ: 691ΕΟΕΧΤ-11Ψ 12/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 343ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΑΔΔΗΣΥ-Απόδωση Ιουνίου
Αστική Ανάπτυξη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΑ: ΩΩΣ2ΟΕΧΤ-ΩΩΡ 12/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 342ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε δικαστικό επιμελητή
Νομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 9ΘΞΝΩΗ9-ΣΘΤ 12/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 21818ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τροποποίηση της αριθμ. 1046/2019 απόφασης Δημάρχου με θέμα: «Παροχή γάλακτος στους δικαιούχους ωφελούμενους στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης σε πενήντα έξι (56) Δήμους και τριάντα επτά (37) υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας/ Φορείς Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών για 8.933 θέσεις πλήρους απασχόλησης» του Δήμου Τρικκαίων.
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΥΨΤΩΗ9-Ο39 12/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 22162ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: Ω8Σ3ΟΕΘ4-Π2Λ 12/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 00426ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 9ΩΣΚΟΕΘ4-ΤΞΚ 12/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 00425ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 5.094