Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) του Δήμου Τρικκαίων.
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Ο56ΩΗ9-ΙΥΚ 15/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 42633ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ_ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Φ800 ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΩΞ9ΖΟΕΘ4-8Η9 15/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 706ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση εκτέλεσης του έργου: « Αντικατάσταση αγωγών αποχέτευσης ομβρίων υδάτων Φ800 στο κόμβο της περιφερειακής οδού Τρικάλων - Ιωαννίνων και της οδού Μακεδονίας»
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: Ψ2Δ0ΟΕΘ4-Η7Β 15/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 138ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ_ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΩΝΗΟΟΕΘ4-4ΞΓ 15/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 705ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση για τη μείωση εγγυήσεων δεκάτων του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ»
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΩΦΓΩΟΕΘ4-70Ρ 15/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 3573ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση για τη μείωση εγγυήσεων εκτελεσμένων εργασιών (ανάληψης δεκάτων) του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Ε.Ε.Λ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ»
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 6ΔΒΣΟΕΘ4-ΛΩ6 15/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 3485ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ_ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 6ΨΗΚΟΕΘ4-ΖΔΧ 15/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 704ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ_ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΡΕΞ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 6ΝΞΝΟΕΘ4-3Ω0 15/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 703ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ_ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΠΑΛΕΤΑ ΣΑΣΜΑΝ)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 6ΩΟΧΟΕΘ4-24Υ 15/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 702ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Μεταφορά από Αθήνα κιβωτίων με θερμικά ρολά για το πάρκινγκ της Κανούτα
Αστική Ανάπτυξη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΑ: ΩΦ0ΟΟΕΧΤ-Δ97 15/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 442ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΕΩΣΗΣ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ.1893/09-07-2020 ΘΕΜΑ:ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.1229/14-04-2021 ΕΡΓΟ:ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΣΙΔΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 2332/06-08-2020 ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΣΙΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΨΜΥΦΟΕΘ4-ΝΜΞ 15/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 701ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΕΙΩΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΕΚΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 2018-2019
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΨΑΥΩΗ9-42Τ 15/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 41183ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ 2021
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 69ΡΛΩΗ9-ΖΓ1 15/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 42636ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ_ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ Νο1 -ΤΟΥ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑ Νο4 & ΣΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΑΒΙΛΗ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΩΙ0ΦΟΕΘ4-00Τ 15/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 700ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
προμήθεια διαφόρων υλικών για επισκευές και συντηρήσεις στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης
Αστική Ανάπτυξη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΑ: ΩΣΨ4ΟΕΧΤ-47Η 15/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 441ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 5,724