Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2022 ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 19850/29.04.2022 - ΑΔΑ: ΨΨ7ΝΩΗ9-029) - ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ) - Ειδικότητα: ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (104)
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΥΗ1ΩΗ9-ΞΞΚ 08/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 37209ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2022 ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 19850/29.04.2022 - ΑΔΑ: ΨΨ7ΝΩΗ9-029) - ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ) - Ειδικότητα: ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ-ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΩΝ (103)
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Ρ0ΥΩΗ9-Η9Λ 08/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 37209ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2022 ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 19850/29.04.2022 - ΑΔΑ: ΨΨ7ΝΩΗ9-029) - ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ) - Ειδικότητα: ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ (102)
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΚΧΞΩΗ9-6ΞΠ 08/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 37209ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2022 ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 19850/29.04.2022 - ΑΔΑ: ΨΨ7ΝΩΗ9-029)- ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ - Ειδικότητα: ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ (101)
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 90ΟΘΩΗ9-Φ2Β 08/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 37209ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2022 ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 19850/29.04.2022 - ΑΔΑ: ΨΨ7ΝΩΗ9-029) - ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ - Ειδικότητα: ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (104)
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΠΓΟΩΗ9-ΑΡΨ 08/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 37209ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2022 ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 19850/29.04.2022 - ΑΔΑ: ΨΨ7ΝΩΗ9-029) - ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ - Ειδικότητα: ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ-ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΩΝ (103)
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 97ΕΗΩΗ9-4ΗΠ 08/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 37209ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2022 ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 19850/29.04.2022 - ΑΔΑ: ΨΨ7ΝΩΗ9-029) - ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ - Ειδικότητα: ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ (102)
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΡΗΚΩΗ9-ΡΥ6 08/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 37209ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2022 ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 19850/29.04.2022 - ΑΔΑ: ΨΨ7ΝΩΗ9-029) - ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ - Ειδικότητα: ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ (101)
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΦΑ5ΩΗ9-Β3Ψ 08/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 37209ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2022 ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 19850/29.04.2022 - ΑΔΑ: ΨΨ7ΝΩΗ9-029) - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ - Ειδικότητα: ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (104)
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΡΗΕΤΩΗ9-ΚΔ6 08/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 37209ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2022 ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 19850/29.04.2022 - ΑΔΑ: ΨΨ7ΝΩΗ9-029) - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ - Ειδικότητα: ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ-ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΩΝ (103)
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ρ4Ν8ΩΗ9-ΥΜ9 08/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 37209ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2022 ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 19850/29.04.2022 - ΑΔΑ: ΨΨ7ΝΩΗ9-029) - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ - Ειδικότητα: ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ (102)
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΥΦΜΩΗ9-Τ4Ζ 08/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 37209ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2022 ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 19850/29.04.2022 - ΑΔΑ: ΨΨ7ΝΩΗ9-029) - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ - Ειδικότητα: ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ (101)
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 69ΤΑΩΗ9-Ξ8Ο 08/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 37209ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2022 ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 19850/29.04.2022 - ΑΔΑ: ΨΨ7ΝΩΗ9-029) - ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ - Ειδικότητα: ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (104)
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΛ90ΩΗ9-5ΑΣ 08/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 37209ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2022 ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 19850/29.04.2022 - ΑΔΑ: ΨΨ7ΝΩΗ9-029) - ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ - Ειδικότητα: ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ-ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΩΝ (103)
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΖ8ΘΩΗ9-ΩΣΘ 08/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 37209ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2022 ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 19850/29.04.2022 - ΑΔΑ: ΨΨ7ΝΩΗ9-029) - ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ - Ειδικότητα: ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ (102)
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ181ΩΗ9-ΚΘΧ 08/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 37209ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
1 2 3 6.009