Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Τοποθέτηση προσωπικού που απασχολείται στο Δήμο Τρικκαίων με απόσπαση από άλλους φορείς, στις Οργανικές Μονάδες του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.). (Αριθμ. 1043/2021 Απόφαση Δημάρχου).
Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: ΩΞΔΔΩΗ9-ΧΔΤ 30/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 27598Αρ. Αποφ.: 1043/2021ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση Πρόσληψης Προσωπικού μέσω του Προγράμματος Επιχορήγησης για την Απασχόληση Μακροχρόνια Ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: 60ΛΜΩΗ9-ΙΓ0 30/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 27614ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Τροποποίηση εν μέρει της αριθ. 410/2021 Α.Ο.Ε. περί «Έγκρισης δαπάνης απολογιστικά για τις εργασίες αντιμετώπισης των εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας λόγω της κακοκαιρίας με την επωνυμία ¨ΜΗΔΕΙΑ¨»
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: 96Ο9ΩΗ9-6Ε0 30/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 27611ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αποδοχή ένταξης της 2η Τροποποίησης της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τρικκαίων» με κωδικό ΟΠΣ 5001996 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020»
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: 9ΒΦ8ΩΗ9-Λ6Σ 30/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 27606ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αποδοχή ένταξης της 2η Τροποποίησης της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τρικκαίων» με κωδικό ΟΠΣ 5001996 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020»
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: 9ΔΚΦΩΗ9-Τ5Β 30/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 27606ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση ανάθεσης, με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με δύο (2) άτομα, για την υλοποίηση αντικειμένων που αφορούν την υλοποίηση του έργου: «Villawatt UIA transfer mechanism” του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Urbact III».
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: 6ΠΞΥΩΗ9-49Τ 30/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 27602ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 65Ω1ΟΕΘ4-ΘΦΛ 30/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 581/2021ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών – καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών: «Υπηρεσίες Ειδικών Εμπειρογνωμόνων Αστικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης προγράμματος Urbact για την μεταφορά & εφαρμογή του έργου Vilawatt UIA transfer mechanism» στο πλαίσιο του Προγράμματος «URBACT III 2014-2020» συνολικού προϋπολογισμού 74.000,00 €, συμπ/νου του ΦΠΑ.
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: ΩΑΟΒΩΗ9-ΦΛΔ 30/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 27595ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ HAUG KOMBI ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΔΕΥΑΤ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 9ΠΡΛΟΕΘ4-ΖΑΑ 30/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 580/2021ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ME ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΚΗ 4008
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΩΑ1ΜΟΕΘ4-ΩΝΝ 30/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 579/2021ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ -ΣΑΡΩΘΡΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 137582
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 966ΖΟΕΘ4-06Κ 30/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 578/2021ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ_ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΨΖΠΘΟΕΘ4-ΟΚΛ 30/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 557ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΛΟΤΕΡΟΒΑΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΨΘΘΜΟΕΘ4-ΠΦΞ 30/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 577/2021ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ -ΣΑΡΩΘΡΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 137582
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΨΠ8ΘΟΕΘ4-ΩΜΙ 30/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 576/2021ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ME ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 3185 & ΤΟΥ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 63572
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΨΒΡ3ΟΕΘ4-ΞΑΚ 30/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 574/2021ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 5,660