Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟ ΣΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Λ7ΟΩΗ9-72Β 19/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 31332ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΩ ΕΛΑΤΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΨΡΒΗΟΕΘ4-Μ4Κ 19/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 00543ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 64ΙΨΟΕΘ4-7ΧΑ 19/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 00542ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΩ ΕΛΑΤΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΨΦ1ΗΟΕΘ4-Α0Φ 19/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 00571ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕ 63532
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 6Τ3ΞΟΕΘ4-0Ρ5 19/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 00570ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΥ 5450
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: Ψ4Χ0ΟΕΘ4-ΞΡ0 19/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 00569ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑ ΤΚ ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Η5ΨΩΗ9-ΕΜΗ 19/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 26655ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης επί της με αριθμ. ΑΤΕΙ 158/19 ανακοίνωση δίκης με προσεπίκληση σε παρέμβαση
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΩΛ4ΜΩΗ9-ΒΚ7 19/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 31568ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΧΠΑΩΗ9-Ω96 18/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 31470ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΙΣΚΕΥΗ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΩΛ65ΟΕΘ4-0ΒΞ 18/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 00541ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ (GPS), ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ ΤΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΩΧΕΚΟΕΘ4-ΤΤΓ 18/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 00568ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 6ΛΙΑΟΕΘ4-ΦΕΗ 18/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 00567ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση Πρακτικού 1 της Επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ»
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΨΞ9ΡΩΗ9-ΖΞΠ 18/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 31501ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑΤ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΨΝΩΛΟΕΘ4-ΡΡΜ 18/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 00540ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟ ΚΟΖΙΑΚΑ (ΠΡΙΝΟΣ-ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΩΓ32ΟΕΘ4-Δ5Α 18/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 00539ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 5.139