Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 6ΣΤΞΟΕΘ4-ΤΥΟ 09/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 627ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΡΙΕΛΙΑΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΩΛΝΩΟΕΘ4-Λ51 09/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 620/2020ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση αναγκαιότητας προμήθειας υλικών για τις ανάγκες επισκευής και συντήρησης (χρώματα κ.λπ.) στους χώρους στάθμευσης αυτ/των (πάρκινγκ) της επιχείρησης, έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 960,39 με Φ.Π.Α. και ανάληψη από τον Κ.Α. 62.07.01.0023 (επισκευές & συντηρήσεις κτιρίων)
Αστική Ανάπτυξη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΑ: Ψ7Ψ3ΟΕΧΤ-ΟΡΥ 09/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 500ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ηλεκτρολογικό Υλικό
Αστική Ανάπτυξη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΑ: 63ΤΕΟΕΧΤ-ΗΙ0 09/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 499ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Χορήγηση άδειας άσκησης διδακτικού έργου με αμοιβή στη μόνιμη υπάλληλο του Δήμου Τρικκαίων, Μαργαρίτα Αρτοπούλου του Κυριάκου, κατηγορίας/κλάδου ΤΕ3/Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών (Έργων Υποδομής) με βαθμό Α΄
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΟΙ2ΩΗ9-Κ6Κ 09/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 32509ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΩΦ5ΗΟΕΘ4-9ΒΘ 09/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 623ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση προμήθειας πολυμηχανήματος HPLaser jet Pro MFP M428 fdn W1A29A (εκτυπωτής) και συναφών υλικών , για τις ανάγκες της επιχείρησης, έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 413,09 € με ΦΠΑ και ανάληψη από τον Κ.Α. 14.03.00.0000 (H/Y & ηλεκτ. συγκρ.)
Αστική Ανάπτυξη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΑ: 6ΦΚΖΟΕΧΤ-048 09/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 495ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού μέσω του Προγράμματος Επιχορήγησης για την Απασχόληση Μακροχρόνια Ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: ΩΙΠΛΩΗ9-ΓΡΑ 09/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 32540ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προμήθεια υλικών γιά διάφορες επισκευές στα πάρκινγκ (χρώματακ.λ.π.)
Αστική Ανάπτυξη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΑ: Ψ1ΣΗΟΕΧΤ-Ι5Μ 09/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 498ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Πολυμηχάνημα Laser HP (εκτυπωτης)
Αστική Ανάπτυξη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΑ: ΩΩΜΗΟΕΧΤ-ΩΩΥ 09/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 497ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Σύσταση ομάδας εργασίας για την επεξεργασία των υποβληθέντων δηλώσεων αρχικής ή διορθωτικής δήλωσης της επιφάνειας ακινήτων του Δήμου Τρικκαίων, βάσει του Ν. 4647/2019 (ΦΕΚ 204/Α/16-12-2019)
Γενικός Γραμματέας ΑΔΑ: ΩΚ5ΘΩΗ9-8ΟΞ 09/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 32510ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης περί καθορισμού χρεώσεως τέλους σύνδεσης με το δίκτυο αποχετεύσεως στον οικισμό Σωτήρας
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: Ω5ΟΛΩΗ9-ΖΜΖ 09/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 32522ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του περιβαλλοντικού κόστους και του κόστους πόρου του υδατικού διαμερίσματος Θεσσαλίας (EL08), ανά κυβικό μέτρο και ανά χρήση ύδατος για το έτος 2019
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: ΩΡ1ΧΩΗ9-81Ν 09/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 32495ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ"
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΩΓΞΨΟΕΘ4-ΜΚΡ 09/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 3091ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ LORA ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 698ΛΟΕΘ4-4ΑΥ 09/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 619/2020ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 5,438