Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Έγκριση τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ».
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΧΜΣΩΗ9-ΟΘΛ 23/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 22522ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΩΚΨΩΗ9-Ξ98 23/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 24112ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
«Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Ανταποδοτικών Υπηρεσιών»
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΣΟΡΩΗ9-ΒΜΟ 23/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 24100ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Χορήγηση μισθολογικού κλιμακίου, στον μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Τρικκαίων, Ιωάννη Γκίκα του Γεωργίου, κατηγορίας / κλάδου ΠΕ1 / Διοικητικού / Οικονομικού με βαθμό Α’ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4354/2015
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 624ΛΩΗ9-ΕΥ0 23/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 24076ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 74302
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΨΩΣΥΟΕΘ4-Γ5Ο 23/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 376/2022ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 74302
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΨΓΠΩΟΕΘ4-ΠΞΠ 23/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 375/2022ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΒΙΝΥΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ (VAN) ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΚΜ 8670
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΨΔΔ7ΟΕΘ4-ΕΦ7 23/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 374/2022ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: Ω8ΑΘΟΕΘ4-ΩΨΒ 23/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 373/2022ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 61Υ1ΟΕΘ4-ΣΜΘ 23/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 372/2022ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΜΕ ΑΔΙΑΤΑΡΑΚΤΗ ΚΟΠΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΟΠΩΝ Φ230 ΣΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ Α1
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 9ΞΛΤΟΕΘ4-ΛΑ7 23/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 371/2022ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 653ΦΟΕΘ4-0ΓΨ 23/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 370/2022ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΚΡ 6478 ΤΟΥ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 74302 ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΑΝΣΟΝ ΤΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ - ΦΟΡΤΩΤΗ (JCB) ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 52848
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 6ΛΘΚΟΕΘ4-8ΑΘ 23/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 369/2022ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Χορήγηση μισθολογικού κλιμακίου, στον μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Τρικκαίων, Ιωάννη Γκί-κα του Γεωργίου, κατηγορίας / κλάδου ΠΕ1 / Διοικητικού / Οικονομικού με βαθμό Α’ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4354/2015
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΧΠΛΩΗ9-Η6Θ 23/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 24037ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΦΠΑ πρόστιμο τροποποιητικής
Αστική Ανάπτυξη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΑ: ΨΚΙΓΟΕΧΤ-ΠΤΖ 23/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 270ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ4ΓΤΩΗ9-9Ι2 23/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 24038ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
1 2 3 5,937