Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ.
Αστική Ανάπτυξη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΑ: ΩΦΒ2ΟΕΧΤ-Ρ3Μ 15/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 116ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Αστική Ανάπτυξη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΑ: 68ΚΛΟΕΧΤ-Σ2Δ 15/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 115ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΤΥΠΩΣΗ ΕΓΧΡΩΜΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ (Φ/Β) ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 4.599,90 KW ΜΕ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ (VIRTUAL NET METERING) ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 6ΨΕΟΟΕΘ4-ΘΩ9 15/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 286/2021ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΑΡΑΣΛΗΣ Δ.-ΤΣΟΥΜΑΡΗΣ Β. ΟΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Τμήμα Εσόδων ΑΔΑ: 682ΨΩΗ9-ΘΚ6 15/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 11494ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ_ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΓΧΡΩΜΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ (Φ/Β) ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 4.599,90 KW ΜΕ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ (VIRTUAL NET METERING) ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 9Ρ7ΣΟΕΘ4-ΕΕΕ 15/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 334ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμηθεια εξαρτηματων για το ανλτιοστασιο λυματων Μαβιλης.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΨΤ82ΟΕΘ4-ΕΔΔ 15/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 285/2021ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 6ΣΛ5ΟΕΘ4-0ΓΗ 15/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 1229ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Τροποποίηση εν μέρει της με αριθμ. 30/2019 και 32/2020 Αποφάσεων του Ν.Π.Δ.Δ. “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων” – Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων
Σχολική Επιτροπή Β/Βαθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΨΥΞΒΟΛ91-ΛΧΣ 14/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 42ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Νομιμοποίηση και εξουσιοδότηση εκπροσώπου του Ν.Π.Δ.Δ. “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων” προς τράπεζες , Δ.Ο.Υ., Δικαστικές Αρχές, λοιπούς Δημόσιους φορείς, Νομικά και Φυσικά πρόσωπα
Σχολική Επιτροπή Β/Βαθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: Ψ2Α0ΟΛ91-Β69 14/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 43ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΑΤΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΟΙΝΟΥΣΩΝ
Τμήμα Εσόδων ΑΔΑ: ΨΩ1ΠΩΗ9-ΥΓ9 14/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 11317ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ME ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 74302
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 9434ΟΕΘ4-00Ξ 14/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 280/2021ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αλλαγή τοποθέτησης ωφελούμενων που απασχολούνται σε υπηρεσίες του Δήμου Τρικκαίων στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων» που έχει ως στόχο την ενίσχυση/προώθηση της απασχόλησης των ανέργων με έμφαση κυρίως σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο αποκλεισμού και συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και τον ΟΑΕΔ. (Δημόσια Πρόσκληση Νο 4/2020, ΑΔΑ: Ω2Χ64691Ω2-ΥΤ6)
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 62ΗΖΩΗ9-1Ε0 14/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 10772ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΦΘΛΩΗ9-ΣΑΗ 14/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 11247ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΡΟΜΩΝ-ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΩΧΛΨΟΕΘ4-15Σ 14/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 284/2021ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΨΓ5ΘΟΕΘ4-ΩΝΑ 14/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 283/2021ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 5,561