Δήμος Τρικκαίων

Διαγωνισμός για προμήθεια αναλώσιμων μηχανογράφησης

21 Μαρτίου 2016
Διακήρυξη διαγωνισμού για τη προμήθεια αναλώσιμων μηχανογράφησης δημοσιοποεί ο Δήμος Τρικκαίων. Ο διαγωνισμός αφορά στο ποσό των 59.869,02 ευρώ με ΦΠΑ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Οικονομικών Υπηρεσιών
Προμηθειών
Τ. Δ/νση: Ασκληπιού 18
Ταχ. Κωδ.: 42131
Πληρ.: Ευθυμίου Παναγιώτα
Τηλ.: 24313-51203, 2431351205
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 18/3/2016
Αριθ. Πρωτ.: 14171

O Δήμαρχος Τρικκαίων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Αποφ. 11389/93), η προμήθεια Αναλώσιμων Μηχανογράφησης του Δήμου Τρικκαίων και συγκεκριμένα των ειδών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α’, της υπ’ αριθ. 14165/18-3-2016 διακήρυξης.

Η ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι σαράντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα τέσσερα ευρώ (48.674,00 €) χωρίς το ΦΠΑ, ήτοι πενήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια εξήντα εννέα ευρώ και δύο λεπτά (59.869,02€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α: 10-6613.0001 του υπό κατάρτιση προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2016 και η χρηματοδότηση θα είναι από ιδίους πόρους.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Τρικάλων, (Δ/νση: Ασκληπιού 18, 42100 Τρίκαλα), στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, 1ος όροφος, στις 29/3/2016 ημέρα Τρίτη και από ώρα 10.00 (έναρξη παραλαβής προσφορών) έως 11.00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών), ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, που ορίστηκε με την αριθ. 104/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και ισχύει έως σήμερα.

Σε περίπτωση μη διενέργειας του διαγωνισμού τη συγκεκριμένη ημέρα, ή μη προσέλευσης ενδιαφερόμενων, αυτός θα επαναληφθεί στον ίδιο χώρο και με τους ίδιους όρους στις 5/4/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 (έναρξη παραλαβής προσφορών) έως 11.00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών).

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις προμηθευτών, εφ όσον γι αυτές συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του Ε.Κ.Π – Ο.Τ.Α.

Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, το ύψος της οποίας ορίζεται σε ποσοστό 2% του συνολικού προϋπολογισμού εκτός του Φ.Π.Α, ήτοι εννιακόσια εβδομήντα τρία ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά (973,48 €).

Τα τεύχη της διακήρυξης θα διατίθενται στους ενδιαφερομένους από την ιστοσελίδα του Δήμου Τρικκαίων.

Αρμόδιοι υπάλληλοι για πληροφορίες: Ευθυμίου Παναγιώτα, Κρύου Φωτεινή τηλ. 2431-3-51203, 2431-3-51205, [email protected]

Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης και τυχόν επαναληπτικής θα βαρύνουν τον ανάδοχο – προμηθευτή.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ