Δήμος Τρικκαίων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ»

12 Ιουλίου 2019
O Δήμαρχος Τρικκαίων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τεύχος Α), η παροχή υπηρεσιών «Συντήρηση σηματοδοτών κόμβων Δήμου Τρικκαίων».
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
Τηλ.: 2431351203
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 12/7/2019
Αριθ. Πρωτ.: 21908

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΜΗΤΡΩΟ

6ΡΧ8ΩΗ9-ΩΤΧ_ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΜΕΛΕΤΗ

espd-request-v2(2)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ_signed

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ_signed

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ_signed