Δήμος Τρικκαίων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π) στο Δήμο Τρικκαίων»

27 Σεπτεμβρίου 2022
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΜΗΤΡΩΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΜΗΤΡΩΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΜΕΛΕΤΗ (1)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ_ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

espd-request-v2(32)

espd-request-v2(33)