Δήμος Τρικκαίων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ»

31 Μαΐου 2019
O Δήμαρχος Τρικκαίων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε επαναληπτική ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία άνω των ορίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τεύχος Α), οι ομάδες 8 και 10 της προμήθειας μηχανημάτων έργων, οχημάτων και συνοδευτικού υλικού του Δήμου Τρικκαίων, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ι και από Ιδίους Πόρους.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕIΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42131
Πληρ.: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΥΘΥΜΙΟY
Τηλ.: 2431351203
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 30/5/2019
Αριθ. Πρωτ.: 14589

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΜΗΤΡΩΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΜΗΤΡΩΟ

6Ψ0ΔΩΗ9-ΒΨΨ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ

espd-request-v1

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ_11_2_2019_signed

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ_ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ(ΟΜΑΔΑ 8)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ_ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ(ΟΜΑΔΑ 10)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΜΕΛΕΤΗ