Δήμος Τρικκαίων

Διακήρυξη για ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Τρικκαίων

3 Σεπτεμβρίου 2018
O Δήμαρχος Τρικκαίων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τεύχος Α), η παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Τρικκαίων».
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ, ΜΑΡΙΚΑ ΕΞΑΡΧΟΥ
Τηλ.: 2431351203, 2431351233
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 3/9/2018
Αριθ. Πρωτ.: 31685

0_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ_ver 2

0_ΠΕΡΙΛΗΨH

1_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι_ΜΕΛΕΤΗ

2_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΙΙ-ΤΕΥΔ

3_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ_ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ_12_9_18

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ_13_9_18

627-2018_ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓ.& ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ