Δήμος Τρικκαίων

Διακήρυξη για ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Τρικκαίων, έτους 2020»

6 Νοεμβρίου 2019
O Δήμαρχος Τρικκαίων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕIΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΥΘΥΜΙΟY
Τηλ.: 2431351203
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 6/11/2019
Αριθ. Πρωτ.: 39913

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΜΗΤΡΩΟ

6ΦΖΟΩΗ9-ΓΡ4-ΠΕΡΙΛΗΨΗ

espd-request-v2(6)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΜΕΛΕΤΗ_signed

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΙΙ-ΤΕΥΔ

3_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ_ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (2)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ_1_signed

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ_2

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ_3

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ_4