Δήμος Τρικκαίων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΓΕΝΕΣΙΟΥ

25 Αυγούστου 2020
Δήμος Τρικκαίων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για την ανάθεση του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΟΠΑ ΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΓΕΝΕΣΙΟΥ» (CPV: CPV45212220-4).
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΝΙΑΡΗΣ
Τηλ.: 2431063249
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 25/8/2020

0.Εξώφυλλο

1.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_Για Δήμαρχο_signed

2.ΤΕΥΔ_signed

2.ΤΕΥΔ

3.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ_signed

4.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_17_2019_signed

5.Τιμολόγιο Μελέτης_17_2019_signed

6.ΕΣΥ_ΓΕΝΕΣΙ_signed

7.17_2019 Μελέτη ΣΑΥ_signed

8.17_2019 Μελέτη ΦΑΥ_signed

9.Περιληπτική διακήρυξη_Για Δήμαρχο_signed

Εντυπο Προσφοράς