Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Διακήρυξη για «παροχή υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας για τη λειτουργία δομών αντιμετώπισης της φτώχειας Δήμου Τρικκαίων»

5 Δεκεμβρίου 2019
O Δήμαρχος Τρικκαίων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τεύχος Α), η παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «παροχή υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας για τη λειτουργία δομών αντιμετώπισης της φτώχειας». Continue Reading Διακήρυξη για «παροχή υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας για τη λειτουργία δομών αντιμετώπισης της φτώχειας Δήμου Τρικκαίων»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕIΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42131
Πληρ.: ΜΑΡΙΚΑ ΕΞΑΡΧΟΥ
Τηλ.: 2431351203
Email: mexarchou@trikalacity.gr
Τρίκαλα, 5/12/2019
Αριθ. Πρωτ.: 44393

1_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_44393

2_ΠΕΡΙΛΗΨΗ_44421

3_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι_ΜΕΛΕΤΗ

4_ΤΕΥΔ_espd-request-v2

5_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ-ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ