Δήμος Τρικκαίων

Διακήρυξη για παροχή υπηρεσιών κοπής ή ανανέωσης κόμης στη Δ.Ε. Τρικκαίων

16 Ιουνίου 2020
O Δήμαρχος Τρικκαίων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής στο σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τεύχος Α), η παροχή υπηρεσιών κοπής ή ανανέωσης κόμης στη Δ.Ε. Τρικκαίων.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕIΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΜΑΡΙΚΑ ΕΞΑΡΧΟΥ
Τηλ.: 2431351203
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 16/6/2020
Αριθ. Πρωτ.: 16363

16363_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

16435_ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΑΡΑΡΗΜΑ II_ΤΕΥΔ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι_ΜΕΛΕΤΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ_ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ