Δήμος Τρικκαίων

Διακήρυξη για πλακοστρώσεις κεντρικών δρόμων Παληκάστρου

24 Μαΐου 2017
Ο Δήμος Τρικκαίων διακηρύσσει την με διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: Πλακόστρωση κεντρικών δρόμων Παληοκάστρου του Δήμου Τρικκαίων.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τ. Δ/νση: Ιακωβάκη 5
Ταχ. Κωδ.: 42100
Τρίκαλα, 24/5/2017

0.Εξώφυλλο

1.Διακήρυξη

2.ΤΕΥΔ

3.Τεχνική περιγραφή

4.Προϋπολογισμός

5.Τιμολόγιο

6.Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

7.ΣΑΥ

8.ΦΑΥ

9.Έτυπο οικονομικής προσφοράς