Δήμος Τρικκαίων

Διακήρυξη για προμήθεια έτοιμου φαγητού Μουσικού Σχολείου & ΚΗΦΗ

6 Ιουνίου 2019
O Δήμαρχος Τρικκαίων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής ανά ομάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τεύχος Α), η προμήθεια με τίτλο: «προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση: α) μαθητών του μουσικού σχολείου Τρικάλων για το σχολικό έτος 2019-2020 και β) ωφελουμένων του ΚΗΦΗ «Η ΤΡΙΚΚΗ» για το έτος 2020».
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕIΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΜΑΡΙΚΑ ΕΞΑΡΧΟΥ
Τηλ.: 2431351213
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 6/6/2019
Αριθ. Πρωτ.: 16542

16542_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

16543_ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι_MEΛΕΤΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ_ΤΕΥΔ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ_ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ