Δήμος Τρικκαίων

Διακήρυξη για προμήθεια εξοπλισμού για τις δομές του Τμήματος Φροντίδας Παιδικής Ηλικίας Δήμου Τρικκαίων

26 Σεπτεμβρίου 2019
O Δήμαρχος Τρικκαίων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τεύχος Α), η «Προμήθεια Εξοπλισμού για τις δομές του Τμήματος Φροντίδας Παιδικής Ηλικίας Δήμου Τρικκαίων».
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42131
Πληρ.: ΣΟΦΙΑ ΤΣΙΤΣΙΚΑ
Τηλ.: 2431351205
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 26/9/2019
Αριθ. Πρωτ.: 32503

1.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

0.0.ΔΙΑΥΓΕΙΑ_ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ _ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ65ΥΤΩΗ9-123

2.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I_ΜΕΛΕΤΗ_ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ _ΒΡΕΦΙΚΑ 2019

3.1.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ_ΤΕΥΔ (ΜΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ)

3.2.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ_ ΤΕΥΔ (PDF)

4.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ_1.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_Α¨ ΟΜΑΔΑ_ΒΡΕΦΙΚΑ-ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ

4.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ_2.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_Β ΟΜΑΔΑ_ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ

4.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ_3.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_Γ ΟΜΑΔΑ_ΕΠΕΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

4.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ_4.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_Δ ΟΜΑΔΑ_ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

4.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ_5.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_Ε ΟΜΑΔΑ _ΕΠΙΠΛΑ-ΒΡΕΦΙΚΑ ΕΙΔΗ

4.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ_6.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_ΣΤ ΟΜΑΔΑ_ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ

5.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

5.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV_1.ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_Α’ ΟΜΑΔΑ_ΒΡΕΦΙΚΑ-ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ

5.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV_2.ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_Β’ ΟΜΑΔΑ_ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ

5.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV_3.ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_Γ’ ΟΜΑΔΑ_ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

5.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV_4.ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_Δ’ ΟΜΑΔΑ_ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

5.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV_5.ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_Ε’ ΟΜΑΔΑ_ΕΠΙΠΛΑ-ΒΡΕΦΙΚΑ ΕΙΔΗ

5.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV_6.ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_ΣΤ’ ΟΜΑΔΑ_ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ

6.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI_ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΟΡΘΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ