Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Διακήρυξη για προμήθεια εξοπλισμού για τις δομές του Τμήματος Φροντίδας Παιδικής Ηλικίας Δήμου Τρικκαίων

26 Σεπτεμβρίου 2019
O Δήμαρχος Τρικκαίων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τεύχος Α), η «Προμήθεια Εξοπλισμού για τις δομές του Τμήματος Φροντίδας Παιδικής Ηλικίας Δήμου Τρικκαίων». Continue Reading Διακήρυξη για προμήθεια εξοπλισμού για τις δομές του Τμήματος Φροντίδας Παιδικής Ηλικίας Δήμου Τρικκαίων
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42131
Πληρ.: ΣΟΦΙΑ ΤΣΙΤΣΙΚΑ
Τηλ.: 2431351205
Email: tsitsika@trikalacity.gr
Τρίκαλα, 26/9/2019
Αριθ. Πρωτ.: 32503

1.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

0.0.ΔΙΑΥΓΕΙΑ_ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ _ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ65ΥΤΩΗ9-123

2.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I_ΜΕΛΕΤΗ_ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ _ΒΡΕΦΙΚΑ 2019

3.1.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ_ΤΕΥΔ (ΜΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ)

3.2.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ_ ΤΕΥΔ (PDF)

4.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ_1.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_Α¨ ΟΜΑΔΑ_ΒΡΕΦΙΚΑ-ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ

4.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ_2.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_Β ΟΜΑΔΑ_ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ

4.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ_3.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_Γ ΟΜΑΔΑ_ΕΠΕΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

4.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ_4.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_Δ ΟΜΑΔΑ_ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

4.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ_5.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_Ε ΟΜΑΔΑ _ΕΠΙΠΛΑ-ΒΡΕΦΙΚΑ ΕΙΔΗ

4.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ_6.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_ΣΤ ΟΜΑΔΑ_ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ

5.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

5.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV_1.ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_Α’ ΟΜΑΔΑ_ΒΡΕΦΙΚΑ-ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ

5.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV_2.ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_Β’ ΟΜΑΔΑ_ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ

5.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV_3.ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_Γ’ ΟΜΑΔΑ_ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

5.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV_4.ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_Δ’ ΟΜΑΔΑ_ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

5.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV_5.ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_Ε’ ΟΜΑΔΑ_ΕΠΙΠΛΑ-ΒΡΕΦΙΚΑ ΕΙΔΗ

5.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV_6.ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_ΣΤ’ ΟΜΑΔΑ_ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ

6.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI_ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΟΡΘΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ