Δήμος Τρικκαίων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2019-2020

18 Ιουνίου 2019
O Δήμαρχος Τρικκαίων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τεύχος Α), η «Προμήθεια φαρμάκων & αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Τρικκαίων και των νομικών του προσώπων, έτους 2019-2020».
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42131
Πληρ.: ΜΑΡΙΚΑ ΕΞΑΡΧΟΥ
Τηλ.: 2431351205
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 18/6/2019
Αριθ. Πρωτ.: 17843

17843_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

17855-ΠΕΡΙΛΗΨH

Ι_ΜΕΛΕΤΗ

ΙΙ_ΤΕΥΔ

ΙΙΙ_Α_ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ_ΔΗΜΟΣ

ΙΙΙ_Β_ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ_Α-ΘΜΙΑΣ

ΙΙΙ_Γ_ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ_Β-ΘΜΙΑΣ

Paralavontes