Δήμος Τρικκαίων

Διακήρυξη για προμήθεια οχημάτων - μηχανημάτων Δήμου Τρικκαίων

9 Αυγούστου 2018
O Δήμαρχος Τρικκαίων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία κάτω των ορίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τεύχος Α), η προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια οχημάτων-μηχανημάτων του Δήμου Τρικκαίων».
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ, ΜΑΡΙΚΑ ΕΞΑΡΧΟΥ
Τηλ.: 2431351203, 2431351213
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 9/8/2018
Αριθ. Πρωτ.: 28940

1_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΟΧΗΜΑΤΑ

2_ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΟΧΗΜΑΤΑ

3_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΜΕΛΕΤΗ

4_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-ΤΕΥΔ-ΟΧΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ_ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ(ΟΜΑΔΑ 1)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ_ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ(ΟΜΑΔΑ 2)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ_ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ(ΟΜΑΔΑ 3)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ_ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ(ΟΜΑΔΑ 4)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ_ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ(ΟΜΑΔΑ 5)