Δήμος Τρικκαίων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2020-2021»

20 Δεκεμβρίου 2019
O Δήμαρχος Τρικκαίων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προφορά βάσει τιμής ανά ομάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τεύχος Α), η προμήθεια με τίτλο: «προμήθεια πετρελαιοειδών του Δήμου Τρικκαίων και των Νομικών του Προσώπων».
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕIΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΥΘΥΜΙΟY
Τηλ.: 2431351203
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 20/12/2019
Αριθ. Πρωτ.: 46800

2_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

3_ΠΕΡΙΛΗΨΗ

4_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΜΕΛΕΤΗ

5_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ_ΕΕΕΣ

6_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ_ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ