Δήμος Τρικκαίων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ & ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. για τα έτη 2020 - 2021»

2 Δεκεμβρίου 2019
O Δήμαρχος Τρικκαίων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής ανά τμήμα/ομάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τ. Α), η προμήθεια με τίτλο: «προμήθεια τροφίμων και φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου Τρικκαίων και των Ν.Π.Δ.Δ., για τα έτη 2020-2021».
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕIΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42131
Πληρ.: ΜΑΡΙΚΑ ΕΞΑΡΧΟΥ
Τηλ.: 2431351213
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 2/12/2019
Αριθ. Πρωτ.: 43274

1_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_2019-565886

2_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_81585

3_ΠΕΡΙΛΗΨΗ_43572

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I_ΜΕΛΕΤΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ_Ε.Ε.Ε.Σ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III_ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ_Ε.Ε.Ε.Σ_ΟΜΑΔΑ Ι (ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ)

ΟΜΑΔΑ Γ ΄

ΟΜΑΔΑ Ε ΄

ΟΜΑΔΑ Θ_

ΟΜΑΔΑ Ι_

ΟΜΑΔΩΝ Α_B_Δ_Z_H_