Δήμος Τρικκαίων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 2018-2019-Κ.Σ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ»

9 Οκτωβρίου 2018
O Δήμαρχος Τρικκαίων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, ανά ομάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τεύχος Α), όπως ισχύει, την Πράξη: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» -Κ.Σ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ του Ε.Π. «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ), με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ-Κ.Σ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ».
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕIΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42131
Πληρ.: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΥΘΥΜΙΟY
Τηλ.: 2431351203, 2431351213
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 9/10/2018
Αριθ. Πρωτ.: 36675

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_EE

3.1_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΜΕΛΕΤΗ

3.2_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ-ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ_B

3.2_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ-ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ_Γ

3.2_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ-ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ_Α

6ΣΠ7ΩΗ9-Ρ6Ξ_ΠΕΡΙΛΗΨΗ

3_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_teba_signed

ΒΥΣ

ΟΜΑΔΑ Α

ΟΜΑΔΑ Β

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ _26_10_18_signed

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ _5_11_18

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ _6_11_18

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ _8_11_18