Δήμος Τρικκαίων

Διακήρυξη για προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικών χαρών

19 Απριλίου 2017
O Δήμαρχος Τρικκαίων διακηρήσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία κάτω των ορίων με κριτήριο κατακηρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης βάσει τιμής ανά ομάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τεύχος Α), η προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικών χαρών για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Τρικκαίων».
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
Τηλ.: 24313 51203
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 19/4/2017
Αριθ. Πρωτ.: 16883

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ_signed

ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΩΜ4ΒΩΗ9-Τ3Α_signed

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΜΕΛΕΤΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-ΤΕΥΔ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ_signed

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ_ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ