Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Διακήρυξη για προμήθεια πετρελαιοειδών Δήμου Τρικκαίων

1 Δεκεμβρίου 2017
O Δήμαρχος Τρικκαίων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης βάσει τιμής ανά ομάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τεύχος Α), η προμήθεια με τίτλο: «προμήθεια πετρελαιοειδών του Δήμου Τρικκαίων και των Νομικών του Προσώπων». Continue Reading Διακήρυξη για προμήθεια πετρελαιοειδών Δήμου Τρικκαίων
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42131
Πληρ.: ΕΞΑΡΧΟΥ ΜΑΡΙΚΑ
Τηλ.: 2431351213
Email: mexarchou@trikalacity.gr
Τρίκαλα, 1/12/2017
Αριθ. Πρωτ.: 64258

1_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

2_ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

3_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι_ΜΕΛΕΤΗ

4_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ_ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ