Δήμος Τρικκαίων

Διακήρυξη για προμήθεια υλικών καθαριότητας του Δήμου Τρικκαίων & των Νομικών του Προσώπων

12 Οκτωβρίου 2017
O Δήμαρχος Τρικκαίων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τεύχος Α), η «προμήθεια υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες του Δήμου Τρικκαίων και των Νομικών του Προσώπων έτους 2017».
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΜΟΥΡΓΕΛΑ ΜΑΡΙΑ
Τηλ.: 2431351203
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 12/10/2017
Αριθ. Πρωτ.: 54939

1_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ_ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2017

2_ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ_ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2017

3_Paralavontes-1

I_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΜΕΛΕΤΗ

II_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΤΕΥΔ

III_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

IV_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_54939-12_10_2017