Δήμος Τρικκαίων

Διακήρυξη για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών

25 Σεπτεμβρίου 2018
Ο Δήμος Τρικκαίων ύστερα από την υπ’ αριθμ.585/2018 Α.Δ.Σ.(ΑΔΑ:ΩΧ2ΜΩΗ9-1ΥΒ), και το υπ’ αριθμ. πρωτ.2596/148560/24.09.2018 έγγραφο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ΔΕΚΑΕΞΙ (16) άτομα.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΒΙΤΣΑΣ
Τηλ.: 2431351182
Τρίκαλα, 24/9/2018
Αριθ. Πρωτ.: 35112

ATT00010

ATT00004

ATT00007