Δήμος Τρικκαίων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

13 Απριλίου 2021
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ& ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Τ. Δ/νση: Ασκληπιου 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
Τηλ.: 2431351203
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 13/4/2021
Αριθ. Πρωτ.: 10953

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΜΗΤΡΩΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΜΗΤΡΩΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-ΤΕΥΔ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΜΕΛΕΤΗ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ