Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

20 Νοεμβρίου 2018
O Δήμαρχος Τρικκαίων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τεύχος Α), η παροχή υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας για τη λειτουργία δομών αντιμετώπισης της φτώχειας. Continue Reading ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕIΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΥΘΥΜΙΟY
Τηλ.: 2431351203
Email: panef@trikalacity.gr
Τρίκαλα, 20/11/2018
Αριθ. Πρωτ.: 44850

1_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

2_ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΜΕΛΕΤΗ_signed

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-ΤΕΥΔ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ-ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ