Δήμος Τρικκαίων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Α’ ΚΑΙ Β’ ΤΟΜΕΑ ΕΤΟΥΣ 2019 - 2020»

27 Ιουνίου 2019
Ο Δήμος Τρικκαίων διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Α’ ΚΑΙ Β’ ΤΟΜΕΑ ΕΤΟΥΣ 2019 - 2020», που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΟΥΓΑΣ
Τηλ.: 2431063244
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 27/6/2019

0.Εξώφυλλο

1.Διακήρυξη_signed

2.ΤΕΥΔ

3.Τεχνική περιγραφή_signed

4.Προϋπολογισμός_signed

5.Τιμολόγιο_signed

6.Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων_signed

7.ΣΑΥ_signed

8.ΦΑΥ_signed

9.Περιληπτική διακήρυξη_signed