Δήμος Τρικκαίων

Διακήρυξη για την πράξη «Ε.Π ΕΒΥΣ ΤΟΥ ΤΕΒΑ 2015 -2016 Π.Ε ΤΡΙΚΑΛΩΝ»

1 Αυγούστου 2018
O Δήμαρχος Τρικκαίων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, ανά ομάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τεύχος Α), όπως ισχύει, το ΥΠΟΕΡΓΟ 3: «ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΤΟΥΣ 2015-2016»-Είδος: μέλι & ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 4: «ΒΑΣΙΚΗ ΥΛΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2015-2016»-Είδος: Αφρόλουτρο της Πράξης: «Ε.Π ΕΒΥΣ ΤΟΥ ΤΕΒΑ 2015-2016 Π.Ε ΤΡΙΚΑΛΩΝ».
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
Τηλ.: 2431351203
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 1/8/2018
Αριθ. Πρωτ.: 27540

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ1_signed

ΩΡΛΨΩΗ9-ΒΘΓ_ΠΕΡΙΛΗΨΗ

TECHNIKES_PRODIAGRAFES1

TEBA ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΙ (2)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΙ-ΜΕΛΕΤΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-ΤΕΥΔ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ-ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ _1_8_18_signed

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ _2_8_18_signed

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ _3_8_18_signed