Δήμος Τρικκαίων

Διακήρυξη για την προμήθεια φαρμάκων & αναλώσιμου υγειονομικού υλικού

21 Δεκεμβρίου 2016
O Δήμαρχος Τρικκαίων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, η προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΕΞΑΡΧΟΥ ΜΑΡΙΚΑ
Τηλ.: 2431351233
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 21/12/2016
Αριθ. Πρωτ.: 68254

1_Διακήρυξη

2-Περίληψη

3_Παραλαβή τευχών

a_Εντυπο οικονομικής προσφοράς

v_Τιμολόγιο προσφοράς Πρωτοβάθμιας

g_Τιμολόγιο προσφοράς Δευτεροβάθμιας

1η Διευκρίνηση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΜΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ