Δήμος Τρικκαίων

Διακήρυξη για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

4 Δεκεμβρίου 2017
O Δήμαρχος Τρικκαίων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης βάσει τιμής ανά ομάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τεύχος Α), η προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού έτους 2018».
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42131
Πληρ.: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
Τηλ.: 2431351203
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 4/12/2017
Αριθ. Πρωτ.: 65868

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ-Ω2ΕΩΩΗ9-ΧΚΙ_signed

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΜΕΛΕΤΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-ΤΕΥΔ_ΗΛΕΚΤΡ_Α_Β_Γ_Δ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-ΤΕΥΔ_ΗΛΕΚΤΡ_Ε_ΣΤ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ_ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ