Δήμος Τρικκαίων

Διακήρυξη για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού Δήμου Τρικκαίων

26 Οκτωβρίου 2016
O Δήμαρχος Τρικκαίων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, η προμήθεια με τίτλο "Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού Δήμου Τρικκαίων". Αναλυτικά;
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
Τηλ.: 24313 51203
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 26/10/2016
Αριθ. Πρωτ.: 58103

2_Περίληψη Διακήρυξης

3_Τεχνικές Προδιαγραφές

4_Τιμολόγιο Προσφοράς

5_Φύλλο Συμμόρφωσης

1_Διακήρυξη

Διευκρινήσεις επί της διακήρυξης 58097