Δήμος Τρικκαίων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΤΕΧΝΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ»

2 Αυγούστου 2019
«Ο Δήμος Τρικκαίων προκηρύσσει Δημόσιο Διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων μελετών κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτισ¬της σχέσης ποιότητας-τιμής, για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση της μελέτης «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» .
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42131
Πληρ.: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
Τηλ.: 2431063236
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 2/8/2019

1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με ημερομηνίες_signed

2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με ημερομηνίες_signed (2)

3.ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ_signed

4.ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ_signed

5.ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ_signed

6.ΤΕΥΔ_signed