Δήμος Τρικκαίων

Διακήρυξη προμήθειας έτοιμου φαγητού για τη σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου & του ΚΗΦΗ

15 Μαΐου 2018
O Δήμαρχος Τρικκαίων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής ανά ομάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τεύχος Α), η προμήθεια με τίτλο: «προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση: α) των μαθητών μουσικού σχολείου Τρικάλων για το σχολικό έτος 2018-2019 και β) των ωφελουμένων του ΚΗΦΗ για χρονικό διάστημα ενός έτους».
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΜΑΡΙΚΑ ΕΞΑΡΧΟΥ
Τηλ.: 2431351213
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 15/5/2018
Αριθ. Πρωτ.: 16685

1_ΠΕΡΙΛΗΨΗ

2_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

3_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι_MEΛΕΤΗ

4_ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-ΤΕΥΔ

5_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ_ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ