Δήμος Τρικκαίων

Διακήρυξη προμήθειας γραφικής ύλης

10 Μαρτίου 2016
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Προμήθειας Γραφικής Ύλης του Δήμου Τρικκαίων
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Οικονομικών Υπηρεσιών
Προμηθειών
Τ. Δ/νση: Ασκληπιού 18
Ταχ. Κωδ.: 42131
Πληρ.: Εξάρχου Μαρίκα
Τηλ.: 24313-51213
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 9/3/2016
Αριθ. Πρωτ.: 12706

O Δήμαρχος Τρικκαίων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Αποφ 11389/93), η Προμήθεια Γραφικής Ύλης, φωτοαντιγραφικού – μηχανογραφικού χαρτιού και χαρτιού Ploter, του Δήμου Τρικκαίων και συγκεκριμένα των ειδών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α’, της υπ’ αριθμ. 12696/9-3-2016 διακήρυξης, προϋπ/σμού δαπάνης 73.799.00 € συμπ/νου του ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Τρικάλων, (Δ/νση: Ασκληπιού 18, 42100 Τρίκαλα), στην

αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, 1ος όροφος, στις 18/3/2016 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10:00
(έναρξη παραλαβής προσφορών) έως 11:00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών).
Σε περίπτωση κωλύματος διενέργειας του διαγωνισμού τη συγκεκριμένη ημέρα για λόγους ανωτέρας
βίας, αυτός θα επαναληφθεί στον ίδιο χώρο και με τους ίδιους όρους την 22/3/2016, ημέρα Τρίτη, από
ώρα 10:000 (έναρξη παραλαβής προσφορών) έως ώρα 11:00 π.μ., (λήξη παράδοσης προσφορών) .
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις
προμηθευτών, εφ όσον γι αυτές συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του Ε.Κ.Π – Ο.Τ.Α.
Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού
να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ
ποσοστό 2% του προϋπολογισμού εκτός του Φ.Π.Α, κάθε ομάδας , για την οποία καταθέτει προσφορά ή
για το σύνολο αυτών, με ισχύ 4 μηνών από την επόμενη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι:
diak
Τα τεύχη της διακήρυξης θα διατίθενται στους ενδιαφερομένους από την ιστοσελίδα του Δήμου
Τρικκαίων www.trikalacity.gr/prokirikseis.
Αρμόδιοι υπάλληλοι για πληροφορίες:
Εξάρχου Μαρίκα, τηλ. 2431-3-51213, E-mail: [email protected] και
Ευθυμίου Παναγιώτα τηλ. 2431-3-51203, 2431-3-51205, [email protected]
Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης και τυχόν επαναληπτικής θα βαρύνουν τον ανάδοχο
– προμηθευτή.
Ο Δήμαρχος Τρικκαίων
Δημήτρης Παπαστεργίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΛΑΒΟΝΤΕΣ

ΠΑΡΑΛΑΒΟΝΤΕΣ