Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Διακήρυξη προμήθειας γραφικής ύλης

10 Μαρτίου 2016
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Προμήθειας Γραφικής Ύλης του Δήμου Τρικκαίων Continue Reading Διακήρυξη προμήθειας γραφικής ύλης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Οικονομικών Υπηρεσιών
Προμηθειών
Τ. Δ/νση: Ασκληπιού 18
Ταχ. Κωδ.: 42131
Πληρ.: Εξάρχου Μαρίκα
Τηλ.: 24313-51213
Email: mexarchou@trikalacity.gr
Τρίκαλα, 9/3/2016
Αριθ. Πρωτ.: 12706

O Δήμαρχος Τρικκαίων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Αποφ 11389/93), η Προμήθεια Γραφικής Ύλης, φωτοαντιγραφικού – μηχανογραφικού χαρτιού και χαρτιού Ploter, του Δήμου Τρικκαίων και συγκεκριμένα των ειδών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α’, της υπ’ αριθμ. 12696/9-3-2016 διακήρυξης, προϋπ/σμού δαπάνης 73.799.00 € συμπ/νου του ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Τρικάλων, (Δ/νση: Ασκληπιού 18, 42100 Τρίκαλα), στην

αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, 1ος όροφος, στις 18/3/2016 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10:00
(έναρξη παραλαβής προσφορών) έως 11:00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών).
Σε περίπτωση κωλύματος διενέργειας του διαγωνισμού τη συγκεκριμένη ημέρα για λόγους ανωτέρας
βίας, αυτός θα επαναληφθεί στον ίδιο χώρο και με τους ίδιους όρους την 22/3/2016, ημέρα Τρίτη, από
ώρα 10:000 (έναρξη παραλαβής προσφορών) έως ώρα 11:00 π.μ., (λήξη παράδοσης προσφορών) .
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις
προμηθευτών, εφ όσον γι αυτές συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του Ε.Κ.Π – Ο.Τ.Α.
Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού
να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ
ποσοστό 2% του προϋπολογισμού εκτός του Φ.Π.Α, κάθε ομάδας , για την οποία καταθέτει προσφορά ή
για το σύνολο αυτών, με ισχύ 4 μηνών από την επόμενη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι:
diak
Τα τεύχη της διακήρυξης θα διατίθενται στους ενδιαφερομένους από την ιστοσελίδα του Δήμου
Τρικκαίων www.trikalacity.gr/prokirikseis.
Αρμόδιοι υπάλληλοι για πληροφορίες:
Εξάρχου Μαρίκα, τηλ. 2431-3-51213, E-mail: mexarchou@trikalacity.gr και
Ευθυμίου Παναγιώτα τηλ. 2431-3-51203, 2431-3-51205, promithies@trikalacity.gr
Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης και τυχόν επαναληπτικής θα βαρύνουν τον ανάδοχο
– προμηθευτή.
Ο Δήμαρχος Τρικκαίων
Δημήτρης Παπαστεργίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΛΑΒΟΝΤΕΣ

ΠΑΡΑΛΑΒΟΝΤΕΣ