Δήμος Τρικκαίων

Διακήρυξη προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2017

27 Μαρτίου 2017
O Δήμαρχος Τρικκαίων διακηρήσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης βάσει τιμής ανά ομάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τεύχος Α), η προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού έτους 2017».
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
Τηλ.: 24313 51203
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 27/3/2017
Αριθ. Πρωτ.: 13190

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΜΗΤΡΩΟ

69ΛΑΩΗ9-ΦΧ8_ΠΕΡΙΛΗΨΗ_signed

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΜΕΛΕΤΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-ΤΕΥΔ_ΗΛΕΚΤΡ_Α_Β_Γ_Δ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-ΤΕΥΔ_ΗΛΕΚΤΡ_Ε_ΣΤ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ_ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ1

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ2