Δήμος Τρικκαίων

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο αντιπλημμυρικά έργα Ληθαίου ποταμού

28 Μαρτίου 2018
Ο ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ διακηρύσσει διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΛΗΘΑΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τ. Δ/νση: Ιακωβάκη 5 & Μιαούλη
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Τηλ.: 2431063229
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 28/3/2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ cd

2.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣcd

3.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟcd

4.ΕΣΥ cd

5.ΣΑΥ cd

6.ΦΑΥcd

7.ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

20180209-TEYD_v1.0