Δήμος Τρικκαίων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΑΣΤΕΓΩΝ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

13 Απριλίου 2020
O Δήμος Τρικκαίων θα προβεί σε συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τεύχος Α), για την Πράξη: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΑΣΤΕΓΩΝ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ»- ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ».
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕIΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΣΟΦΙΑ ΤΣΙΤΣΙΚΑ
Τηλ.: 2431351205
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 13/4/2020
Αριθ. Πρωτ.: 10857

0.0.ΔΙΑΥΓΕΙΑ_ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΚΟΙΝ.ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ_Ψ5Η7ΩΗ9-ΝΤ6

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΜΕΛΕΤΗ_final (2)

2.ΜΗΤΡΩΟ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

4.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ_ΕΝΤΥΠΟ Α ΟΜΑΔΑ_ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

4.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ_ΕΝΤΥΠΟ Β ΟΜΑΔΑ_ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

4.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ_ΕΝΤΥΠΟ Γ ΟΜΑΔΑ_ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

5.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV_ΕΝΤΥΠΟ_Α ΟΜΑΔΑ_ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

5.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV_ΕΝΤΥΠΟ_Β ΟΜΑΔΑ_ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

5.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV_ΕΝΤΥΠΟ_Γ ΟΜΑΔΑ_ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

20180209-TEYD_v1.0

espd-request-v2(10)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ