Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΑΣΤΕΓΩΝ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

13 Απριλίου 2020
O Δήμος Τρικκαίων θα προβεί σε συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τεύχος Α), για την Πράξη: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΑΣΤΕΓΩΝ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ»- ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ». Continue Reading ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΑΣΤΕΓΩΝ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕIΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΣΟΦΙΑ ΤΣΙΤΣΙΚΑ
Τηλ.: 2431351205
Email: tsitsika@trikalacity.gr
Τρίκαλα, 13/4/2020
Αριθ. Πρωτ.: 10857

0.0.ΔΙΑΥΓΕΙΑ_ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΚΟΙΝ.ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ_Ψ5Η7ΩΗ9-ΝΤ6

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΜΕΛΕΤΗ_final (2)

2.ΜΗΤΡΩΟ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

4.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ_ΕΝΤΥΠΟ Α ΟΜΑΔΑ_ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

4.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ_ΕΝΤΥΠΟ Β ΟΜΑΔΑ_ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

4.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ_ΕΝΤΥΠΟ Γ ΟΜΑΔΑ_ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

5.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV_ΕΝΤΥΠΟ_Α ΟΜΑΔΑ_ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

5.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV_ΕΝΤΥΠΟ_Β ΟΜΑΔΑ_ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

5.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV_ΕΝΤΥΠΟ_Γ ΟΜΑΔΑ_ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

20180209-TEYD_v1.0

espd-request-v2(10)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ