Δήμος Τρικκαίων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

17 Δεκεμβρίου 2018
O Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων» διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τεύχος Α), η Προμήθεια βιβλίων για την υλοποίηση του έργου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) με κωδικό 2018ΣΕ04700021 της Συλλογικής Απόφασης Έργων (ΣΑΕ) 047, με τίτλο «ΔΡΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» και φορέα χρηματοδότησης το ΥΠΠΕΘ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Τ. Δ/νση: ΓΑΡΙΒΑΛΔΗ 8
Ταχ. Κωδ.: 42131
Πληρ.: ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΒΑΙΑ
Τηλ.: 2431353506
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 17/12/2018
Αριθ. Πρωτ.: 470

0_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_tel 3

1_ΠΕΡΙΛΗΨΗ

2_ΜΕΛΕΤΗ_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ _ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

2_ΜΕΛΕΤΗ_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

3_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΙΙ-ΤΕΥΔ

4-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III_ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΦΟΡΑΣ

5_ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ