Δήμος Τρικκαίων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Τ.Κ. ΖΗΛΕΥΤΗΣ"

10 Ιανουαρίου 2020
Ο Δήμος Τρικκαίων διακηρύσσει την προσφυγή σε διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Τ.Κ. ΖΗΛΕΥΤΗΣ» που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν.4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούςας.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΑΛΜΠΑΝΗ
Τηλ.: 2431063240
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 10/1/2020

0.Εξώφυλλο_signed

1 Διακήρυξη_signed

2. ΤΕΥΔ

2. ΤΕΥΔ_signed

3.Τεχνική έκθεση_signed

4.Προϋπολογισμός_signed

5.Αναλυτικό τιμολόγιο_signed

6.Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων_signed

7.ΣΑΥ_signed

8.ΦΑΥ_signed

9.ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΖΗΛΕΥΤΗΣ_signed