Δήμος Τρικκαίων

Διακύρηξη για προμήθεια εποχιακών λουλουδιών

30 Νοεμβρίου 2017
O Δήμαρχος Τρικκαίων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τεύχος Α), η «προμήθεια εποχιακών λουλουδιώντου Δήμου Τρικκαίων, 2017-2018».
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΣΟΦΙΑ ΤΣΙΤΣΙΚΑ
Τηλ.: 2431351205
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 30/11/2017
Αριθ. Πρωτ.: 65205

1.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΕΠΟΧΙΑΚΑ

2.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

3.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι_ΜΕΛΕΤΗ_ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ

4.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ_ΤΕΥΔ

5.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III_ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΦΟΡΑΣ

6.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

7.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V_ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

8.ΕΝΤΥΠΟ _ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ