Δήμος Τρικκαίων

Διαμάχη στο Δημοτικό Συμβούλιο για μετάβαση της Χορωδίας εις Ιταλίαν

30 Ιανουαρίου 2017
Η μετάβασις της Χορωδίας εις Ιταλίαν αιτία διαμάχης εις το Δημοτικόν Συμβούλιον. Αποχώρησις Μουχτάρη εις ένδειξιν διαμαρτυρίας. Τελικώς απεφασίσθη η ενίσχυσις της δια 10.000 δραχμών.

Αίτηση των χορωδών της Καλλιτεχνικής Χορωδίας Τρικάλων του εν Τρικάλοις παραρτήματος του Εθνικού Ωδείου Αθηνών δι’ ής αιτούνται οικονομικήν ενίσχυσιν εκ 30.000 δρ. δια την μετάβασίν των εις Ιταλίαν και επιστροφήν, δια την συμμετοχήν των εις τον μεγάλον διεθνή χορωδιακόν διαγωνισμόν» προκάλεσε στο Δημοτικό Συμβούλιο μακράν και οξείαν συζήτησιν.

Όμως υπήρχε και άλλη αίτηση της Καλλιτεχνικής Χορωδίας του Δημοτικού Ωδείου Τρικάλων για τον ίδιο σκοπό, αλλά «δι’ ης τονίζουν ότι α) θα ηδύνατο να πράξη και η Χορωδία του Δημοτικού Ωδείου εις τον ως άνω διαγωνισμόν, πλην όμως τούτο δεν πράττει λόγω του ότι ο Δήμος δεν έχει την οικονομικήν δυνατότητα ενισχύσεως των και β) ότι κατά λογικήν κρίσιν θα πρέπει να ενισχύσει την προσπάθειαν της Καλλιτεχνικής Χορωδίας Τρικάλων του Εθνικού Ωδείου το οποίον είναι και τμήμα του και πρότεινε την λήψιν σχετικής αποφάσεως».

Ο Δήμαρχος Ιωαν. Μάτης εξ αρχής «δηλοί ότι πέραν της καλής προθέσεως του Δήμου να ενισχύσει την χορωδίαν υπάρχει η πραγματικότης ότι ούτος στερείται χρημάτων».

Υπήρξε μεγάλη συζήτηση για το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, υπήρξαν αντεγκλήσεις δημοτικών συμβούλων με τον δήμαρχο αλλά και με παρευρισκόμενους χορωδούς, αποχωρήσεις εις ένδειξιν διαμαρτυρίας, καθώς και επιστολές στις τοπικές εφημερίδες, και, φυσικά ανάμεσα σε όλα αυτά υπήρξε και η γνωστή… κολοκυθιά ή άλλως γυφτοπάζαρα όπως ειπώθηκε.

ΕΡΕΥΝΑ – ΚΕΙΜΕΝΑ: ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΠΑΚΟΒΑΣΙΛΗΣ