Δήμος Τρικκαίων

Διενέργεια εράνου δια την ίδρυσιν της Πυροσβεστικής

13 Απριλίου 2017
Σε μια επεισοδιακή και θυελλώδη συνεδρίαση -όπως αναφέρουν οι εφημερίδες της εποχής- το δημοτικό συμβούλιο προ ημερήσιας διάταξης είχε κύριο θέμα συζητήσεως την ανταλλαγή των παραχωρηθέντων οικοπέδων δια το ΠΙΚΠΑ και την Πυροσβεστική.

Ενός θέματος που ταλαιπωρούσε επί μήνες το δημοτικό συμβούλιο. Σε προηγούμενη συνεδρίαση του, το δημοτικό συμβούλιο με απόφασιν του: «Δεν επιτρέπει την παραχώρησιν του παρά την γέφυραν ¨Γούρνα¨ δημοτικού οικοπέδου εις το ΠΙΚΠΑ, διά την ανέγερσιν οικήματος προς στέγασιν των υπηρεσιών αυτού, καθ’ όσον τούτο παρεχωρήθη διά την ανέγερσιν κτιρίου προς στέγασιν της πυροσβεστικής υπηρεσίας».

Κατά τη συνεδρίαση ο δ.σ. Ιωαν. Μουχτάρης λαβών τον λόγον, είπεν τα εξής: «Οφείλω να εκφράσω την λύπην μου δια την μη παραχώρησιν υπό του Δήμου του παρά την γέφυραν ¨Γούρνα¨δημοτικού οικοπέδου εις το ΠΙΚΠΑ, διά την στέγασιν αυτού, διά τον λόγον ότι τούτο προορίζεται διά την ανέγερσιν κτιρίου πυροσβεστικής υπηρεσίας. Το ΠΙΚΠΑ διαθέτει σήμερον 1,5 εκατομ. δρχ. διά την ανέγερσιν του κτιρίου. Το ζήτημα του ΠΙΚΠΑ είναι σοβαρότερον της πυροσβεστικής υπηρεσίας…» Με την άποψιν Μουχτάρη συμφώνησε και ο Κωνσταντινίδης διότι «η πυροσβεστική υπηρεσία είναι αμφίβολον εάν ιδρυθεί, διότι εξαρτάται εκ της βουλήσεως του κράτους».

ΕΡΕΥΝΑ-ΚΕΙΜΕΝΑ: ΣΩΤΗΡΗΣ Α. ΜΠΑΚΟΒΑΣΙΛΗΣ

Σε παρατήρηση του προέδρου Χαρ. Παπαθανασίου ότι το οικόπεδον είχε χορηγηθή εις του Υπουργείον Εθνικής Άμυνας διά την ίδρυσιν της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ο Μουχτάρης απήντησεν ότι το ζήτημα του ΠΙΚΠΑ είναι σοβαρότερον διά την πόλιν από το της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ζητώντας την επανεξέτασιν του θέματος διά να μην απωλεσθή η ευκαιρία αύτη, καθόσον το ΠΙΚΠΑ δεν θα δεχθή την ανέγερσιν του οικήματος εις άλλην θέσιν».

Στη συνέχεια «ο πρόεδρος διευκρίνισεν ότι το εν λόγω οικόπεδον παρεχωρήθη δια την πυροσβεστικήν υπηρεσίαν, επιλεγέν ως το μόνον κατάλληλον δι’ αυτόν τον σκοπόν υπό αρμοδίου υπαλλήλου, ήτοι, του διοικητού της πυροσβεστικής υπηρεσίας Καρδίτσης, όστις αφίκετο ενταύθα κατ’ εντολήν του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης, διότι έχει το προνόμιον να ευρίσκεται πλησίον του ποταμού».

Παρεμβαίνων ο δ.σ. Δημ. Λάμπρου «εξέφρασεν την απορίαν, διά την επιμονήν του ΠΙΚΠΑ να παραχωρηθή το οικόπεδον Γούρνας την στιγμήν κατά την οποίαν έχει παραχωρηθή εις αυτό υπό του Δήμου έτερον οικόπεδον επί της οδού Κονδύλη απολύτως κατάλληλον τονίζοντας ότι εάν το ΠΙΚΠΑ είναι αποφασισμένον να ανεγείρη το οίκημα θα ανεγείρη οπουδήποτε».

Εις το σημείον αυτό παρενέβη ο Κωνσταντινίδης λέγοντας ότι πρότασις Λάμπρου ενέχει σκοπιμότητα διότι ο τελευταίος επιθυμεί να αξιοποιήσει την οικίαν του, ως ευρισκομένην πλησίον του οικοπέδου της οδού Κονδύλη. Ο Λάμπρου θεωρήσας ως προσβλητικήν την φράσιν αυτήν του Κωνσταντινίδη, διεμαρτυρήθη εντόνως και εζήτησεν όπως ανακαλέση ο τελευταίος. Αρνηθέντος του Κωνσταντινίδη ο Λάμπρου απεχώρησε της αιθούσης εις ένδειξιν διαμαρτυρίας».

Μετά την αποχώρησιν Λάμπρου η συζήτησις συνεχίσθη εις ηλεκτρισμένη ατμόσφαιραν, ο δε σύμβουλος Κώτσιος εχαρακτήρισε την επιμονήν του ΠΙΚΠΑ διά το οικόπεδον Γούρνας ως εκβιασμόν εκφράζοντας τον φόβον τι αν παραχωρηθή το οικόπεδον εις το ΠΙΚΠΑ το Υπουργείον Εθνικής Αμύνης το εύρη ως επιχείρημα και αναστείλη πάσαν ενέργειαν επί του θέματος της πυροσβεστικής».

Έτσι το ζήτημα της αρνήσεως του υπουργείου Οικονομικών να διαθέσει την σχετική πίστωση για την ίδρυση της πυροσβεστικής υπηρεσίας απασχόλησε, σύμφωνα με τις εφημερίδες, την κοινή γνώμη της πόλεως η οποία «εδοκίμασεν τουλάχιστον πικρίαν και αγανάκτησιν».

«Δια την πυροσβεστικήν» ήταν ο τίτλος επιστολής του δημοτικού σσυμβούλου Μουχτάρη στις τοπικές εφημερίδες, ο οποίος επιχειρηματολογεί και πάλι για το ΠΙΚΠΑ και το οικόπεδο της Γούρνας, ενώ την επομένη σε σχόλιο της η «Ελευθέρα Γνώμη» ζητάει «σταματήσουν οι αντεγκλήσεις και να καταβληθούν κοιναί προσπάθειαι ώστε το ταχύτερον να αποκτήσωμεν την Πυροσβεστικήν», και, έτερος υπογράφων ως “ΔΗΜΟΤΗΣ”, θέτει ερωτήματα για τα δύο οικόπεδα, με αποτέλεσμα να υπάρξει εκ νέου απάντηση Μουχτάρη για το θέμα.

Τις επόμενες ημέρες σε ευρεία σύσκεψη με όλους τους φορείς της πόλεως, που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχιακό Μέγαρο υπό την προεδρία του Δημάρχου Μάτη, εξετάσθηκε και το θέμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και «απεφασίσθη η διενέργεια εράνου διά την ίδρυσιν της Πυροσβεστικής» ενώ «συνεκροτήθη επιτροπή εκ συμπολιτών, η οποία θ’ αρχίση το έργον της από της προσεχούς Τρίτης».